03. marts 2015

Regnskab CSR og ESG - PIE

Ny vejledning om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Siden 2013 har de største virksomheder i Danmark skullet opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn og rapportere herom i deres årsrapport.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Store virksomheder har siden 2013 skullet opstille måltal og udarbejde politikker omkring den kønsmæssige sammensætning i ledelsen. Erhvervsstyrelsen har efter indførelsen af de nye regler fået foretaget en undersøgelse, der beskriver, hvordan virksomhederne har redegjort for disse måltal og politikker i deres årsrapporter. Styrelsen har på baggrund af undersøgelsen, som konsulentfirmaet COWI udførte i 2014 konkluderet, at der er behov for tydeligere retningslinjer for, hvad virksomhedernes forpligtelser er i forhold til arbejdet med at få flere af det underrepræsenterede køn med i ledelserne.
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af undersøgelsen påbegyndt udarbejdelse af en vejledning, som skal være et redskab for virksomhederne, når de skal opstille måltallene, udarbejde politikkerne og rapportere om dem i deres årsrapport. FSR – danske revisorer har i februar 2015 afgivet et høringssvar på baggrund af et udkast, som styrelsen udsendte til kommentering hos Regnskabsrådets medlemmer.

FSR – danske revisorer har i forbindelse med den skriftlige høring af det forslag til ændringer af årsregnskabsloven, som nu er under behandling i Folketinget, opfordret til, at der udsendes en opdateret vejledning om de relativt nye bestemmelser i årsregnskabslovens § 99 b om måltal og politikker. Vi har derfor støttet initiativet om en ny vejledningen på dette område. Der er dog steder, hvor FSR – danske revisorer ikke har fundet udkastet til vejledning tilstrækkelig i sine formuleringer.

FSR fandt det upræcist, hvad reglerne for moderselskaber der ikke aflægger koncernregnskab er. Dette burde derfor præciseres. Derudover er dattervirksomheders håndtering af koncernens måltal og politikker problematisk.

I nogle virksomheder kan det være problematisk at indføre ambitiøse måltal, da reglerne enten går imod vedtægterne eller fordi et køn er underrepræsenteret i branchen. FSR ønsker derfor klarere retningslinjer for, hvordan rapporteringen om det underrepræsenterede køn kan ske i de situationer, hvor selskabet ved opstilling af måltal er bundet af restriktioner i selskabets egne vedtægter.
Den nye vejledning er netop udsendt fra Erhvervsstyrelsen.

Læs den nye vejledning her.

Læs FSR – danske revisorers høringssvar her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu