19. januar 2022

Fagligt fokus

Ny vejledning: Revisor spiller en vigtig rolle i at bekæmpe hvidvask

Fagligt Fokus sætter spot på FSR – danske revisorers nye vejledning om hvidvask. Vejledningen er en hjælpende hånd til alle, der støder på problemer med hvidvask og håndteringen af de komplicerede regler, der sætter rammerne for revisorernes indsats.


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Lige inden jul landede den nye hvidvaskvejledning version 3.0 på fsr.dk. Vejledningen er til alle revisorer, der ønsker mere viden om, hvordan man bekæmper hvidvask og terrorfinansiering.

Vejledningen er en opdatering af hvidvaskvejledningen fra 2017. Der skal lyde en stor tak til FSR – danske revisorers Hvidvaskarbejdsgruppe, der står bag den nye vejledning, og som har bidraget med stor faglig ekspertise og erfaring. 

Revisorernes vigtige rolle

Revisorer spiller en vigtig samfundsmæssig rolle i bekæmpelsen af hvidvask, og formålet med den nye vejledning er at yde hjælp til og vejledning om de særlige pligter, som er pålagt alle revisorer, og som følger af hvidvaskloven.

I vejledningen kan man læse mere om kravene til både revisors egen virksomhed og revisors kunder, om fx indhentning og kontrol af identitetsoplysninger, dokumentation og opmærksomhed om usædvanlige aktiviteter. Reglerne i hvidvaskloven gælder også for virksomheder, der leverer de samme typer af ydelser som revisorer, fx skatterådgivere og bogføringsvirksomheder.

Der er også konkrete eksempler på, hvordan man efterlever reglerne i praksis. For eksempel hvordan man indhenter identitetsoplysninger om sine kunder, og hvordan man kontrollerer dem. Der er også eksempler på, hvordan man kan samarbejde med kolleger i udlandet, og hvordan man skal forholde sig, hvis man er underleverandør på en rådgivningsydelse.

Ifølge reglerne om hvidvask har revisor også pligt til at underrette, hvis der er tegn på skatteunddragelse. I den nye vejledning er der opstillet en række pejlemærker som en guide til vurdering af, hvorvidt der er tale om skatteunddragelse, som skal underrettes, eller om der er tale om forglemmelser og undskyldelige misforståelser.

Nye EU-regler om hvidvask truer i horisonten

EU-Kommissionen fremsatte den 20. juli sidste år en pakke med forslag, der skal styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme. Pakken indeholder bl.a. forslag om:

  • at etablere en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed med mulighed for at styrke samarbejdet mellem efterretningsenhederne i EU (i Danmark Hvidvasksekretariatet, der er en del af Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, som erstattede SØIK den 1. januar 2022)
  • at oprette en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed
  • en ny hvidvaskforordning mhp. at sikre mere harmoniserede standarder for bekæmpelsen af hvidvask, og
  • at ændre EU´s hvidvaskdirektiv med opdaterede regler om kryptoaktiver.

Pakken med forslag bliver nu forhandlet – og skal senere vedtages og implementeres.

FSR – danske revisorer mener

FSR – danske revisorer støtter myndighedernes indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, hvidvask af penge og terrorfinansiering, og danske revisorer påtager sig samvittighedsfuldt de forpligtelser, der følger af hvidvaskreglerne. 

I dag er der fortolkningsvariationer mellem myndighederne i EU, og FSR – danske revisorer støtter derfor, at reglerne harmoniseres på EU-niveau, som vil sikre en ensartet udlægning.  Foreningen ser dog også en række udfordringer med EU's forslag og støtter, at der er fokus på, at opgaver, der løses bedst nationalt, fortsat bliver løst i de enkelte lande.

Foreningen ser gerne, at fordelingen af kompetencer mellem en ny EU-myndighed og danske myndigheder er klar og entydig. Det samme gælder de krav og forventninger, der er til de revisorer, som bliver omfattet af reglerne.  

FSR – danske revisorer lægger desuden vægt på, at de administrative byrder bliver så få som overhovedet muligt. Byrderne kan fx holdes nede ved at digitalisere arbejdsgange og ved at sikre, at oplysninger kun skal indberettes én gang til én myndighed.

Der går formentlig et par år, før vi kender udformningen af de endelige regler – til den tid bliver hvidvaskvejledningen opdateret igen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber