24. maj 2018

Erhvervsret Andelsboliger - Lovgivning og fortolkning

Nye regler om andelsboligforeninger er vedtaget

Folketinget har vedtaget ændringer til lov om andelsboligforeninger, der træder i kraft den 1. juli 2018. Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde flere bekendtgørelser til loven, herunder en bekendtgørelse om valuarvurderinger.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Hovedpunkterne i den vedtagne ændringslov er:

 

1. Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger

Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år, imod de nuværende 10 år. Ved stiftelsen skal en andelsboligforening udarbejde en vedligeholdelsesplan, som dækker en periode på minimum 15 år.

Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en bekendtgørelse om krav til vedligeholdelsesplaner.

 

2. Finansiering af en andelsboligforening

Begrænsning i muligheden for at finansiere ejendommen med afdragsfrie lån ved stiftelse af en andelsboligforening.

 

3. Forældelsesfrist ved rådgivning om lån og kreditter

Forældelsesfristen hæves til 6 år for rådgivning om lån og kreditter, hvor rådgivningen er ydet af en virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed, advokater, godkendte revisorer, administratorer eller andre, der erhvervsmæssigt yder sådan rådgivning.

 

4. Andelshavers overgang til lejer ved konkurs

Huslejeniveauet for den tidligere andelshaver kan fastsættes efter lejelovgivningens regler, hvortil kan lægges et tillæg. Lejen kan højst svare til et beløb, der svarer til et gennemsnit af boligafgiften for den forudgående 4-årige periode. Udlejer kan ikke stille krav om betaling af forudbetalt leje og depositum hos en andelshaver, der overgår til at blive lejer.

Bestemmelsen er tidsbegrænset, således at der kun kan kræves en husleje af boligafgiften svarende til den forudgående 4-årige periode, i en periode på højst 6 år. Herefter gælder lejelovgivningens regler.

 

5. Valuarvurderinger

I loven får erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, hvilke personer der kan udarbejde en valuarvurdering, Valuarvurderingen skal foretages af en valuar med indsigt i prisfastsættelse og markedsudvikling for udlejningsejendomme. Erhvervsministeren bemyndiges også til at fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af valuarvurderinger.

 

Dansk ejendomsmæglerforening har udarbejdet en ny og strammere norm med tilhørende vejledning for valuarvurderinger. FSR – danske revisorer og andre interessenter har været inddraget i arbejdet.

 

Erhvervsstyrelsen er i færd med at udarbejde en bekendtgørelse, der opløfter den nye norm og vejledningen til bekendtgørelsesniveau. Den nye norm skal formentlig anvendes på valuarvurdereringer, der foretages den 1. oktober 2018 eller senere.

 

6. Driften af en andelsboligforening

Bestyrelsens opgaver og ansvar præciseres i loven. Blandt andet skal bestyrelsen på den årlige generalforsamling fremlægge et skema med centrale økonomiske nøgleoplysninger om foreningen.

Erhvervsstyrelsen er i færd med at udarbejde en bekendtgørelse, der regulerer, hvilke nøgletal der skal indarbejdes i årsregnskabet, hvilke der skal udleveres til potentielle købere, og hvilke der skal forelægges på generalforsamlingen.

 

7. Ophævelse af forældelsesfrist på 6 måneder

Forældelsesfristen for krav om tilbagebetaling af overpris forlænges til 3 år.

 

8. Ikrafttræden

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu