13. december 2017

Erhvervsret Andelsboliger - Lovgivning og fortolkning

Nye regler om andelsboligforeninger og valuarvurderinger på vej

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af lov om andelsboligforeninger. Læs om hovedpunkterne i lovudkastet, der formentlig træder i kraft den 1. juli 2018.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Lovudkastet indebærer i korte træk:
 
1. Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger
Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år, imod de nuværende 10 år. Ved stiftelsen skal en andelsboligforening udarbejde en vedligeholdelsesplan, som dækker en periode på minimum 15 år. Erhvervsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsesplanen.

2. Finansiering af en andelsboligforening
Begrænsning i muligheden for at finansiere ejendommen med afdragsfrie lån ved stiftelse af en andelsboligforening.

3. Forældelsesfrist ved rådgivning om lån og kreditter
Forældelsesfristen hæves til 6 år for rådgivning om lån og kreditter, hvor rådgivningen er ydet af en virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed, advokater, godkendte revisorer, administratorer eller andre, der erhvervsmæssigt yder sådan rådgivning.

4. Andelshavers overgang til lejer ved konkurs
Ved konkurs kan huslejeniveauet for den tidligere andelshaver fastsættes til et beløb, der ikke overstiger et gennemsnit af boligafgiften for den forudgående 4-årige periode. Udlejer kan ikke stille krav om betaling af forudbetalt leje og depositum hos en andelshaver, der overgår til at blive lejer.

Bestemmelsen er tidsbegrænset, således at der kun kan kræves en husleje af boligafgiften svarende til den forudgående 4-årige periode, i en periode på højst 6 år. Herefter gælder lejelovgivningens regler.

5. Valuarvurderinger
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, hvilke personer der kan udarbejde en valuarvurdering, Valuarvurderingen skal foretages af en valuar med indsigt i prisfastsættelse og markedsudvikling for udlejningsejendomme.

Erhvervsministeren bemyndiges også til at fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af valuarvurderinger. Dansk Ejendomsmæglerforening og en række andre interessenter, heraf blandt FSR – danske revisorer, har udarbejdet en ny og strammere norm og vejledning for valuarvurderinger. Normen og vejledningen opløftes til bekendtgørelsesniveau, så den fremover skal følges ved alle valuarvurderinger. Bekendtgørelsen bliver sendt i høring på et senere tidspunkt.

6. Driften af en andelsboligforening
Bestyrelsens opgaver og ansvar præciseres i loven. Blandt andet skal bestyrelsen på den årlige generalforsamling fremlægge et skema med centrale økonomiske nøgleoplysninger om foreningen.

7. Ophævelse af forældelsesfrist på 6 måneder
Forældelsesfristen for krav om tilbagebetaling af overpris forlænges til 3 år.

8. Ikrafttræden
Ifølge lovudkastet træder ændringerne i kraft den 1. juli 2018.

Lovudkastet skal naturligvis igennem en sædvanlig høringsproces, og et endeligt lovforslag skal vedtages af Folketinget. Der kan således ske ændringer i lovudkastets foreslåede bestemmelser.

Du har mulighed for at kommentere lovudkastet ved at sende dine eventuelle bemærkninger til jbr@fsr.dk senest den 20.12.2017. FSR – danske revisorer udarbejder herefter et samlet høringssvar.

Se udkastet til lov her.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu