02. oktober 2019

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven

Nyhedsserie – ændringer i hvidvaskloven 10. januar 2020

I den kommende tid bringer vi en række nyheder om nogle af de centrale ændringer og skærpelser af hvidvaskreguleringen pr. 10. januar 2020. Her præsenteres nyhedsserien generelt.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxVed lov nr. 553 af 7. maj 2019 blev der vedtaget en række ændringer og skærpelser af hvidvasklovgivningen, der som hovedregel får virkning den 10. januar 2020.

De væsentligste ændringer præsenteres kort her og mere detaljeret i senere nyheder.

 1. Det vigtigste for revisorer er skærpelser i relation til sammenholdelser mellem CVR-registrets oplysninger om reelle ejere og f.eks. en revisors kendskab. Der er tale om gennemførelse af bestemmelser i EU's 5. hvidvaskdirektiv.
  Ændringerne vedrører en pligt til at indhente et registreringsbevis eller et ekstrakt af oplysningerne i CVR-registret, jf. § 14, stk. 1, hvor der indsættes et 2. pkt.
  I forlængelse heraf skal der indberettes til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt, hvis der er uoverensstemmelser mellem registreringen og revisors kendskab til de virkelige forhold, jf. den indsatte § 15a, stk. 1, i hvidvaskloven.
   
 2. Som en anden ændring bliver definitionen af reelle ejere i § 2, nr. 9, omformuleret, så den bedre dækker det allerede gældende 4. hvidvaskdirektiv, og hertil implementeres en ny ”trust” bestemmelse fra 5. hvidvaskdirektiv. Den nye formulering vedrører derfor i hovedsagen medtagelsen af trusts, der i sagens natur kun kan være udenlandske. Danske revisorer kan dog betjene selskaber, hvis ultimative reelle ejere er reelle ejere pga. deres relationer til en trust.
   
 3. Hertil udvides kredsen af underretningspligtige efter hvidvaskloven med visse ”kunsthandlere” (opbevaring, formidling og salg) samt udbydere af kryptovalutaer og vekslingsydelser i tilknytning hertil.
   
 4. Som et nationalt tiltag bliver det ulovligt at anvende 500 EURO sedler i Danmark. Forbuddet er helt generelt og har formentlig baggrund i, at 500 EURO sedler har en attraktivt høj værdi/volumen-relation for kriminelle, der eksempelvis ønsker at sløre oprindelsen af deres kriminelle udbytte ved hvidvaskaktiviteter i form af kontantkøb, veksling, smugling mv. over landegrænser.
   
 5. Hvidvasklovens § 17, stk. 1, kræver generelt skærpede kundekendskabsprocedurer, når der vurderes at være øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder uændret, ligesom der fortsat skal tages hensyn til højrisikofaktorerne i lovens bilag 3.
  Specielt ved højrisikolande efter EU-Kommissionens liste objektiveres kravene til en vis grad yderligere i forhold til tidligere. Ved kunder i jurisdiktioner på EU-Kommissionens liste over højrisikolande skal der gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer. Det skulle der også tidligere, men nu er de specificerede og kumulative – alle de anførte procedurer skal altid udføres.
   
 6. Præciseringen af pålidelige og uafhængige kilder, herunder elektroniske kilder i lovens § 11, stk. 1, nr. 2, ved et tilføjet 2. pkt. består grundlæggende i, at de kompetente nationale myndigheder skal have ”reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret” kilderne, herunder elektroniske identifikationsmidler. Der må således forventes yderligere vejledning om kilder til kontrol af identitetsoplysninger.
   
 7. Underretningspligtige skal undersøge baggrunden for og formålet med ”mistænkelige” transaktioner. I den forbindelse præciseres det, at en transaktion er mistænkelig, når blot én faktor foreligger: Kompleksitet, usædvanlig størrelse, usædvanligt mønster og/eller er uden et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
  § 25, stk. 1, i den nuværende formulering er således upræcis i relation til, om betingelserne for ”mistænkelighed” er kumulative eller ej. Dette rettes der op på.
   
 8. Underretningspligtige skal underrette om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme, når en mistanke herom ikke kan afkræftes, jf. § 26, stk. 1. Hertil skal de videregive oplysninger, når SØIK eller andre kompetente myndigheder anmoder herom. Det sidstnævnte er der indsat en præciserende bestemmelse om i § 30.
   
 9. Som konsekvens af de øvrige ændringer i hvidvaskloven, jf. ovenfor, er der indsat en række nye definitioner i lovens § 2, nr. 13-20.
   

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu