24. november 2021

Fagligt fokus

Nyt om renteswaps – blandt andet i andelsboligforeninger

Seneste nyt i historien om renteswaps er, at Indenrigs- og Boligministeriet netop har udgivet en vejledende udtalelse om renteswapaftaler ved opgørelse af andelsværdien. FSR – danske revisorer har samtidig udarbejdet et notat om revision af renteswapaftaler i årsrapporter.


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges Fagligt Fokus, som igen handler om renteswapaftaler. For nylig offentliggjorde Indenrigs- og Boligministeriet en vejledende udtalelse om renteswapaftaler ved opgørelse af andelsværdien. Foreningen har samtidig udarbejdet et notat om revision af renteswapaftaler i årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven. I denne udgave af Fagligt Fokus giver jeg en aktuel status på området.

Renteswapaftaler i årsregnskaber

Virksomheder, der har en renteswapaftale, skal måle renteswapaftalen til dagsværdi i balancen, hvis virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B, C eller D. Siden foråret har det stået klart, at dagsværdien skal opgøres i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IFRS 13, hvilket blandt andet indebærer, at der ved værdiansættelsen af renteswappen skal tages hensyn til risikoen for, at virksomheden ikke kan opfylde sine betalingsbetingelser – også kaldet ”egen kreditrisiko”.

Andelsboligforeninger og andre virksomheder i regnskabsklasse A kan umiddelbart anvende værdien oplyst af pengeinstituttet (basisværdien), når en renteswapaftale skal opgøres i regnskabets balance. Dermed kan den hidtidige praksis fortsætte. Der er altså ikke for disse foreninger og virksomheder krav om at måle en renteswapaftale til dagsværdi, opgjort efter IFRS 13.

Vi har omtalt renteswapaftaler i årsregnskaberne flere gange – blandt andet her (26. marts 2021) samt her (13. juli 2021), hvor sidstnævnte også indeholder vores bud på et beslutningstræ, som skal hjælpe virksomhederne på vej i målingen af renteswapaftalerne.

Renteswapaftaler ved opgørelse af andelsværdien

Der er nu kommet afklaring af, hvordan andelsboligforeninger skal medregne en renteswapaftale ved opgørelsen af andelsværdien. Indenrigs- og Boligministeriet offentliggjorde nemlig den 5. november 2021 en vejledende udtalelse om, hvorvidt andelsboligforeninger skal medtage værdien af en renteswapaftale ved opgørelse af andelsværdien.

Den nye – og længe ventede – udtalelse fra Indenrigs- og Boligministeriet viderefører i al væsentlighed konklusionerne fra en tidligere udtalelse februar 2010. Der er dog enkelte præciseringer og nyheder, som det er værd at hæfte sig ved.

Først og fremmest slår vejledningen fast, at en renteswapaftale skal medregnes, når foreningens ejendom værdiansættes til valuarvurdering eller offentlig vurdering. I disse situationer skal en renteswapaftale medtages til værdien opgjort af pengeinstituttet ved opgørelse af andelsværdien. Det vil i praksis være den ”basisværdi”, som pengeinstituttet oplyser i årsopgørelsen.

Efter ministeriets opfattelse kan en andelsboligforening ikke af egen drift vælge at værdiansætte renteswappen til dagsværdi efter IFRS 13 ved andelsberegningen. Foreningen kan således ikke medregne ”egen kreditrisiko” ved opgørelsen af renteswappens værdi og kan dermed ikke reducere den opgjorte gæld som følge heraf. De foreninger, der måtte vælge at værdiansætte renteswappen til dagsværdi efter IFRS 13 i årsregnskabets balance, skal altså anvende basisværdi, når andelsværdien skal opgøres!

Denne konklusion synes ganske rimelig og er i overensstemmelse med de ønsker, som flere af foreningens medlemmer har givet udtryk for.

Du kan se en skematisk oversigt over krav og muligheder her.

Revision af renteswapaftaler

Den 12. november udgav foreningen et notat om revision af renteswapaftaler. Notatet beskriver de forhold, som revisor bør overveje i forbindelse med revisionen af årsrapporter, som indeholder renteswapaftaler. Notatet er relevant for revisorer, uanset om virksomheden eller andelsboligforeningen anvender ”basisværdien”, eller om renteswapaftalens dagsværdi opgøres efter IFRS 13.

Er renteswapaftalen en væsentlig regnskabspost, skal revisor efterprøve basisværdien for at sikre tilstrækkelig viden om metoden, data og forudsætninger, som ligger til grund for basisværdien oplyst af pengeinstituttet. Det kræver, at virksomheden kan fremskaffe oplysninger om fx den risikofrie rente, som anvendes til diskontering af betalingsstrømme og rentekurven for den variable rente.

Er renteswappen opgjort til dagsværdi efter IFRS 13, skal revisor også forholde sig til virksomhedens egen vurdering af kreditrisikoen og de sikkerheder, som virksomheden eventuelt har stillet i forbindelse med renteswapaftalen. Revisor skal også her opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

I praksis er der endnu ikke fuld klarhed over, hvordan revisor efterprøver renteswapaftalens værdi, og hvordan tilstrækkelige oplysninger om rentekurver mv. fremskaffes. Notatet, mener vi dog, er et godt sted at starte for revisorer, der skal revidere renteswapaftaler. Læs notatet her.

Efteruddannelse til medlemmerne

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at vi har afholdt et webinar om renteswapaftaler, hvor et medlem fra REGU og et medlem fra REVU havde indlæg om regnskab og revision. Dette i et forsøg på at oplyse om renteswapaftalerne i regnskabet og revisionen heraf på alternativ vis end traditionelle faglige nyheder. Det er muligt at købe adgang til optagelsen af webinaret via dette link, hvor du også kan læse mere om det indholdsmæssige. Kurset kvalificerer for 2 OE-timer.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber