04. december 2019

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Lovgivning og fortolkning

Obs! Øget offentlig kontrol af vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har konstateret fejl og mangler i en del af de vurderingsberetninger, som udarbejdes af godkendte revisorer, når der indskydes andre værdier end kontanter i et kapitalselskab. Nu skærper styrelsen kontrollen yderligere. FSR – danske revisorer styrker samtidigt vejledningen og tager en række hjælpende tiltag, som du kan læse om sidst i nyheden.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Erhvervsstyrelsen har konstateret en del fejl og mangler i de vurderingsberetninger, som udarbejdes af godkendte revisorer. Blandt andet derfor har styrelsen nu igangsat en øget kontrolindsats. Det betyder, at den automatiske kontrol i forbindelse med indberetningen af vurderingsberetninger nu er skærpet, og at flere vurderingsberetninger bliver udtaget til manuel kontrol.

Erhvervsstyrelsen har særligt tre fokusområder ved kontrollen af vurderingsberetninger:

 • Kontrol af, om de indskudte aktiver har den økonomiske værdi, som det fremgår af vurderingsberetningerne. Erhvervsstyrelsen har her særligt fokus på indskud af immaterielle aktiver.
 • Kontrol af, om beskrivelsen af den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen af de indskudte aktiver er tilstrækkeligt klar, jf. selskabslovens § 36, stk. 1, nr. 2.
 • Kontrol af, om vurderingsberetningerne lever op til kravene i erklæringsbekendtgørelsen, herunder beskrivelsen af revisors udførte arbejde.

Styrelsens øgede kontrolindsats vil formentlig forlænge sagsbehandlingstiden på registrering af stiftelser og ændringer i selskaber, særligt hvor der er anvendt en vurderingsberetning. Vi må også forvente, at styrelsen i højere grad end tidligere vil kræve dokumentation og forklaring fra revisorer, når en vurderingsberetning udtages til manuel kontrol.

 

Se Erhvervsstyrelsens nyhed om øget antal af automatiske kontroller her


Kravene til en vurderingsberetning (selve erklæringen) og vejledning fra FSR – danske revisorer
En del af vurderingsberetningerne lever efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke fuldt ud op til kravene i lovgivningen, fx selskabslovens krav om at ”beskrive det indskudte aktiv” og beskrive ”fremgangsmåden ved den anvendte vurdering”. Det er selvfølgelig vigtigt, at myndigheder, kapitalejere og andre interessenter kan have tillid til revisors erklæringer. Det er derfor også vigtigt, at revisor er opmærksom på lovgivningens og standarders krav til indholdet og formuleringen af en vurderingsberetning. Kravene til selve erklæringen fremgår som bekendt af:

 • Selskabslovens § 36
 • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16 – 19
 • ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger, primært afsnit 69

Du kan se en oversigt over kravene her

Du kan se Revisionsteknisk Udvalgs (REVU’s) eksempel på en vurderingsberetning, der er udarbejdet efter de mange detailkrav her

 

Yderligere tiltag og hjælp for at sikre kvaliteten
FSR – danske revisorer vil fortsat have et højt generelt kvalitetsniveau hos medlemmerne som en vigtig del af foreningens strategi. For at hjælpe medlemmerne med at sikre kvaliteten af vurderingsberetningerne har vi iværksat en række tiltag: 

 • Vi er sammen med REVU ved at afklare en række forhold vedrørende vurderingsberetninger, som desværre ikke er beskrevet særlig udførligt – hverken i selskabsloven eller lovbemærkninger. Fx spørgsmålet om, hvor omfattende og detaljeret ”beskrivelsen af indskudte aktiver” skal være, og hvad der bør være indeholdt i afsnittet om ”fremgangsmåden ved vurderingen af de indskudte aktiver”. Hensigten er at udarbejde en vejledning med tilhørende eksempler på gode formuleringer.
   
 • Vi er ved at udarbejde et værktøj, der mere systematisk kan hjælpe revisorer med at planlægge, udføre og dokumentere arbejdet i forbindelse med vurderingsberetninger.
   
 • Værktøjet ”Revisors erklæringer” på Værktøjsportalen indeholder flere eksempler på formulering af vurderingsberetninger.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu