18. marts 2019

Revision Revisornævnet - God skik - Afvisning

Overførsler fra to lettiske selskaber ikke skattefri – men klage over rådgivning afvises

Sager indbragt af private skal som andre klager vedrøre revisors erklæringsarbejde. Klager, der reelt er formuleret som vedrørende revisors rådgivning, afvises derfor. Dette er tilfældet for denne sag, der udsprang af SKATs tilsidesættelse af især uberettigede skattefri kørselsgodtgørelser over nogle år med 1.542 t.kr. fra to lettiske selskaber, som klager og klagers ægtefælle ejede, men ikke var ansat i. Dette havde ført til en restskat på 994 t.kr.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 10-2018 blev indbragt den 19. februar 2018 af en personlig skatteyder. Kendelsen i form af en afvisning af klagen blev afsagt den 30. november 2018.

Revisornævnet opfattede klagen således, at revisor ved afgivelse af assistanceerklæring den 20. april 2015 på det personlige regnskab for klager for 2014 havde tilsidesat god revisorskik ved ikke at have rådgivet klager tilstrækkeligt om skattefri kørselsgodtgørelse og ved udarbejdelsen af det personlige regnskab for 2014 at have anført, at mellemregningerne med to lettiske selskaber var 0 og anført indtægterne i regnskabet som skattefri kørselsgodtgørelse, og samtidig at have foretaget fradrag for bilernes omkostninger i virksomheden. Dette havde udløst en restskat på 994.000 kr. Hertil havde SKAT tilsidesat regnskabet.

Revisornævnet afviste klagen, fordi den vedrørte revisors rådgivning og ikke revisors afgivelse af den i øvrigt klassisk udformede assistanceerklæring om den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser for klager og dennes ægtefælle for indkomståret 2014:

 

Vi har opstillet den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser for A og E for indkomståret 2014. Opgørelserne er opstillet pa grundlag af virksomhedens årsregnskab og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Opgørelserne omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst og formue med tilhørende specifikationer.

 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere opgørelserne i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR — danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Opgørelserne samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen heraf, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille opgørelserne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt den personlige formueopgørelse og de skattemæssige indkomstopgørelser er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

 

Som anført i opgørelserne er disse udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på overholdelse af lovgivningen. Opgørelserne kan således vare uegnet til andre formål”.

 

Revisornævnet fastslog i forlængelse heraf, at der ikke derved var taget stilling til indholdet af den afgivne erklæring. Det kan således formentlig ikke udelukkes, at klassifikationen som skattefrie kørselsgodtgørelser ville være en åbenlys fejl, som revisor burde have reageret på ved at kræve den udbedret eller afstå fra opgaven, hvis udbedring blev afvist.

Hertil fastslog nævnet, at eventuelle erstatningskrav henhørte under domstolene. Det er dog svært at forestille sig, at der er lidt et tab, hvis i øvrigt SKATs omklassifikation fra skattefri kørselsgodtgørelse til skattepligtig indkomst er korrekt.

 

Sag nr. 10-2018

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu