18. maj 2021

Debatindlæg Debatindlæg

Partnerskab forener teori og praksis - til gavn for virksomheder og samfund

"Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden". Ordene er Nelson Mandelas. Ordene er et spejl på, hvordan skolegang og uddannelse kan være med til at forme og danne mennesker. Hvordan uddannelse kan være med til at skærpe vores intellektuelle sanser og evne til at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til det samfund, vi er en del af.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående debatindlæg af Lars Kronow, formand for FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt hos Børsen.

I Danmark har vi stærke uddannelsestraditioner og et veludviklet demokrati. Ambitionen må være at sikre, at vi med åbne øjne og aktive handlinger vedbliver med at udvikle og omforme vores uddannelsessystem, så det kan producere skarpe, årvågne og nysgerrige kandidater, som forholder sig kritisk til tingene og stiller spørgsmål ved det bestående. Det er til gavn for virksomhederne og samfundet som helhed.

I tider med omfattende digital transformation og med " fake news" og informationer i mange afskygninger, er disse kompetencer afgørende vigtige. Tingene forandrer sig med voldsom stigende hast - det smitter af på uddannelsesområdet.

Derfor bør agilitet og relevans være nogle af nøgleordene for fremtidens uddannelser. Uddannelse er ikke blot en forudsætning for at kunne ændre verden.

Uddannelse er også en forudsætning for at være en del af en foranderlig verden.

Strategiske partnerskaber

Et centralt redskab til at skabe agilitet og relevans i fremtidens akademiske uddannelser er partnerskaber mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. I disse dage ser et nyt strategisk partnerskab mellem CBS og revisorbranchen dagens lys. Kernen i partnerskabet er en donation til et professorat, som løber i fem år, og som finansieres af revisorbranchen.

Partnerskabet er etableret med en fælles vision om at sikre en attraktiv og fremtidsorienteret kandidatuddannelse inden for revisionsområdet.

Derudover er det centralt at understøtte højt kvalificeret forskning, som er relevant og orienteret mod samfundets behov for pålidelig information om vores virksomheder, deres forretning og langsigtede bæredygtighed. Set fra et samfundsperspektiv er det vigtigt, at der uddannes mange og fagligt højt kvalificerede revisorer til at varetage de mange og alsidige opgaver, revisorbranchen løfter - herunder nye og komplekse erklæringsopgaver inden for blandt andet klima, bæredygtighed, gdpr og cybersikkerhed.

De klassiske teknisk-revisorfaglige discipliner skal fortsat være i fokus, men der er behov for at supplere med nye kompetencer. Det kan for eksempel være yderligere og forstærkede analytiske kompetencer og teknologiforståelse, stærk metodik og dybere forståelse af revisionens samfundsmæssige betydning.

En sådan udvikling vil kunne understøttes af et strategisk samarbejde, hvor vi kan høste værdien af den vigtige vekselvirkning mellem CBS og revisorbranchen. Mange studerende på CBS arbejder allerede i branchen og har indsigt i de processer og metodikker, der arbejdes med i praksis. Hvorfor et professorat i revision? Tillid og troværdighed er nogle af de afgørende elementer i revisorers virke.

Forudsætningen for, at revisorbranchen vedbliver at være relevant, er evnen og viljen til konstant at udvikle og forny sig, så vi kan levere de løsninger, der skaber størst mulig tillid i en foranderlig og til tider usikker verden. Forskning i revision og andre erklæringsydelser og en stærk uddannelse er vigtige grundsten i den udvikling.

Mere specifikt handler det blandt andet om at undersøge og dokumentere værdien af revision og andre erklæringsydelser - og herunder den forskel og nytte, de gør for virksomhederne og i samfundet.

En del af perspektivet for revisorbranchen er således at få videnskabsbaserede input til at sikre størst mulig fremadrettet værdi af revisorers arbejde og bidrage til udviklingen af revisorbranchens ydelser.

Vi håber, at et strategisk samarbejde af den karakter kan give ekstra energi til det faglige forskningsmiljø og mulighed for at gøre det attraktivt at være en del af det forskerhold, der fremover skal drive forskningen og undervisningen i revision. Vekselvirkning mellem det teoretisk og fagligt sublime på universiteterne og den praktiske virkelighed i erhvervslivet er en vigtig driver for at skabe praksisnær forskning og have attraktive uddannelser.

Vi håber, at et strategisk samarbejde af den karakter kan give ekstra energi til det faglige forskningsmiljø.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber