29. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Generelt

Rapport fra topøkonomer om udfasning af hjælpepakker er klar

Udfasning af COVID-19 hjælpepakkerne er på vej. En økonomisk ekspertgruppe bestående af tre universitetsprofessorer har nu afleveret deres input om udfasning af hjælpepakkerne til Finansministeriet og Folketingets partier.


Gorm Boe Petersen Politisk chef
toc@sfe.qx 4119 9163Danmark er i gang med genåbningen og i starten af maj blev det besluttet af Folketinget, at en økonomisk ekspertgruppe skulle udarbejde en rapport med input til, hvordan hjælpepakkerne udfases. Arbejdet er nu færdigt. Ekspertgruppen har lagt følgende principper til grund for råd om udfasning af hjælpepakkerne: 

 • Hjælpepakkerne bør afvikles snarest, da de samfundsøkonomiske ulemper ellers vil overstige gevinsterne.
 • Afviklingen skal understøtte, at kommercielt bæredygtige virksomheder, der er ramt af krisen, hurtigst muligt igen kan stå på egne ben.
 • Ordningerne, der sigter på at styrke virksomhedernes likviditet, får større vægt i en overgangsperiode
 • Kompensationsordningerne med direkte støtte (fx faste omkostninger) i store træk ophører den 8. juli – der indføres udvalgte overgangsordninger.
 • Der skal igangsættes et arbejde med at vurdere de nye sundhedskrav til erhvervslivet med henblik på at sikre, at de sundhedsmæssige gevinster står mål med de erhvervsøkonomiske omkostninger.

Generelle hjælpepakker afvikles

Det foreslås af ekspertgruppen, at følgende ordninger udfases den 8. juli:

 • Lønkompensationsordningen.
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Kompensationsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, freelancere mv.

…Men der gøres fortsat undtagelser

For alle tre ordninger gælder det dog, at de generelle ordninger erstattes af andre initiativer eller, at de videreføres i mindre skala.

For eksempel foreslås lønkompensationsordningen forlænget for erhverv, der fortsat er tvangslukket. Økonomerne foreslår også den eksisterende arbejdsfordelingsordning justeret, så den imødekommer behovet i den kommende tid. Hvordan foreslås afklaret i en trepartsaftale.

For ordningen om faste omkostninger foreslår økonomerne i en kort periode at gøre enkelte midlertidige undtagelser. For eksempel foreslås ordningen forlænget for erhverv, der holdes tvangslukket. For virksomheder, hvor forbuddet om åbning først hæves den 8. juni, foreslår økonomerne kompensation frem til og med den 8. august efter en tilpasset model.

Økonomerne foreslår også, at virksomheder, der først forsinket rammes af coronakrisen kan få en målrettet kompensation for faste omkostninger. Det kan for eksempel være i eksporterhverv.

Økonomerne foreslår også, at der kan ydes kompensation for faste omkostninger til virksomheder, hvis kerneforretning er berørt af forsamlingsforbuddet, som først endeligt planlægges udfaset den 31. august.

For kompensationsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, freelancere mv. foreslår økonomerne, at mulighederne for at få dagpenge lempes.

Likviditetsforbedrende initiativer

På moms og skatteområdet er det økonomernes opfattelse, at betalingerne til staten falder relativt hurtigt efter genåbningen, og derfor kan belaste virksomheder i en fase, hvor de er ved at genetablere deres forretningsgrundlag.

Dermed er der en risiko for, at betalinger til staten kommer til at bremse genopretningen af dansk økonomi. Derfor foreslås der en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. Den opfordring har skatteministeren allerede fulgt op på. Se mere.

Økonomerne foreslår også, at låne- og garantiordningerne i regi af Vækstfonden og Eksportkreditfonden kommer til at spille en større rolle.

Andre problemstillinger og løsninger

En række andre problemstillinger er ikke løst af de generelle forslag. Økonomerne peger blandt andet på:

 • Sæsonbetonet virksomhed. Det kan overvejes at etablere en ansøgningspulje, hvis nogle erhverv oplever store fald i indtægterne hen over sommeren.
 • Særordninger, herunder på medie og kulturområdet. Her foreslås det, at alle ordninger ophører parallelt med de store ordninger (8. juli).
 • Dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Her skal der findes en løsning for både kontanthjælps- og dagpengeområdet.
 • Erhverv belastet af særlige sundhedskrav og -restriktioner. Her foreslås det, at der igangsættes et arbejde for at identificere udfordringer og mulige løsninger i særligt regulerede eller systemisk vigtige erhverv (eksempelvis tandlæger).

Læs rapporten

Læs rapporten fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende udfasning af hjælpepakker.

Ekspertgruppen består af:

 • Professor, Torben M. Andersen, Institut for økonomi, Aarhus Universitet
 • Professor Michael Svarrer, Institut for økonomi, Aarhus Universitet
 • Professor Philipp Schröder, Institut for økonomi, Aarhus Universitet

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu