05. januar 2017

Regnskab Finansielle Selskaber - Lovgivning og fortolkning

Regnskabsaflæggelse for 2016 for kreditinstitutter m.fl.

Finanstilsynet udsendte den 8. december 2016 et orienteringsbrev angående forhold, som kreditinstitutter m.fl. skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2016.


I Finanstilsynets orienteringsbrev omtales 10 områder, som tilsynet ønsker at gøre opmærksom på. I det følgende oplyses der kort om indholdet under hvert område.

1. Ændring af regnskabsbekendtgørelsen
Regnskabsbekendtgørelsen er i 2016 blevet ændret som følge af ændring af regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (bekendtgørelse nr. 707 af 1. juni 2016). De vigtigste ændringer er:

  • Indførelse af mulighed for at uforfaldne, påløbne renter kan posteres i balancen sammen med de instrumenter, som renterne vedrører. Valgmuligheden er indført, fordi de europæiske indberetningssystem, FINREP, kræver, at sådanne renter indberettes på denne måde. Det er derfor omkostningsbesparende, at virksomheder, der indberette efter FINREP, får mulighed for at aflægge regnskab efter samme princip.
  • Oplysninger om samfundsansvar. Den nye § 135 b finder først anvendelse for regnskabsperioder, der starter 1. januar 2017. Oplysninger om samfundsansvar skal derfor i årsrapporten for 2016 stadig gives efter § 135 i den tidligere regnskabsbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014.
  • Indførelse af krav om oplysning om betaling til myndigheder i forbindelse med råstofudvinding m.v. Den nye § 135 c implementerer kapitel 10 i direktiv 2013/24, der finder anvendelse for ”virksomheder af interesse for offentligheden”. Bestemmelsen er i den danske implementering reduceret til et minimum, eftersom det ikke anses for at være særligt sandsynligt, at danske kreditinstitutter mv. har en sådan aktivitet.
  • Omvurdering af aktiver og forpligtelser i virksomheder, der overtages af Finansiel Stabilitet. Lovens nye regler herom er baseret på direktiv 2014/59.
  • Afskaffelse af 6-månedersreglen. Reglen er blevet afskaffet på baggrund af rapport fra udvalget om finansiel finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter, da udvalget fandt, at reglen gav anledning til misforståelser hos visse markedsaktører.

2. Alternative resultatmål
ESMA’s retningslinjer om alternative resultatmål trådte i kraft den 3. juli 2016 og vedrører de alternative resultatmål, der fremgår af ledelsesberetningen eller prospektet.

FSR – danske revisorer bragte den 9. november 2015 en nyhed om retningslinjerne, der tilskynder børsnoterede selskaber til at offentliggøre transparente, relevante og sammenlignelige resultatoplysninger.

3. Oplysninger om IFRS 9
EU-Kommissionen har godkendt IFRS 9 om finansielle instrumenter, der erstatter den hidtidige regnskabsstandard IAS 39. Du kan her læse FSR – danske revisorers nyhed om godkendelsen af IFRS 9, der træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere.

Finanstilsynet henleder opmærksomheden på de oplysningskrav om kommende standarder, der fremgår af afsnit 30 og 31 i IAS 8. Finanstilsynet forventer, at IFRS 9 vil få væsentlig betydning for kreditinstitutterne, herunder som følge af skiftet mellem en nedskrivningsmodel baseret på indtrufne tab til en nedskrivningsmodel baseret på forventede tab. Af samme årsag forventer tilsynet, at kreditinstitutterne allerede i årsrapporten for 2016 giver tilpas med oplysninger om den forventede betydning af IFRS 9.

Af orienteringsbrevet fremgår det også, at ESMA i deres Public Statementblandt andet forventer, at børsnoterede virksomheders årsrapport for 2016 indeholder en detaljeret beskrivelse og forklaring på, hvordan IFRS 9 vil blive implementeret i den pågældende virksomhed. Finanstilsynet forventer, at de danske institutter, der aflægger regnskab efter IFRS, efterlever ESMA’s anvisninger med henblik på at harmonisere europæisk praksis.

4. Rapportering om Tilsynsdiamanten
Indfasningen af et fælles europæisk likviditetskrav betyder, at de danske likviditetskrav i lov om finansiel virksomhed bliver ophævet ved udgangen af 2016. Pengeinstitutterne skal dog være opmærksomme på, at offentliggørelsesforpligtelsen efter § 321 b i regnskabsbekendtgørelsen fortsat er gældende for alle nøgletal indeholdt i Tilsynsdiamanten. Derfor skal pengeinstitutterne fortsat rapportere om Tilsynsdiamanten i årsrapporten for 2016.

5. Fokusområder for regnskabskontrollen 2017
ESMA offentliggør årligt fokusområder for regnskabskontrollen i EU. For årsrapporterne vil ESMA og Finanstilsynet have særligt fokus på 1) præsentation af finansiel performance, 2) finansielle instrumenters rette kategorisering under forpligtelser eller egenkapital, og 3) oplysninger om kommende standarder.

6. Indregning af overskud i kapitalgrundlaget
De kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber, der er omfattet af artikel 26 i CCR-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber), kan kun med forudgående tilladelse fra Finanstilsynet i den egentlige kernekapital medregne foreløbige overskud og overskud ved årets udgang, førend der er truffet formel afgørelse om instituttets endelige overskud eller tab for året.

Finanstilsynet offentliggjorde den 21. november 2016 en orientering om, på hvilke betingelser en tilladelse kan gives. FSR – danske revisorer udsendte den 25. november 2016 en nyhed om tilsynets offentlige orientering.

7. Landbrug og hektarpriser
Finanstilsynet har tidligere udmeldt hektarpriser på baggrund af særlige markedsforhold med begrænset omsætning af landbrugsjord. Tilsynet har ikke fundet grund til at ændre de senest udmeldte priser, men præciserer for god ordens skyld, at de alene vil danne udgangspunkt for vurderingen af svage og nødlidende landbrugsengagementer og solvensberegninger i samme forbindelse. Herudover oplyses det, at institutterne kan anvende konkrete områders faktiske handelspriser, såfremt disses markedskonformitet kan dokumenteres eller sandsynliggøres.

8. Afviklingsbekendtgørelsen
I 2015 blev pengeinstitutter, realkreditinstitutter og andre virksomheder omfattet af bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab (bekendtgørelse nr. 821 af 3. juli 2015). Som et resultat heraf modtog Finanstilsynet for første gang i 2016 revisorerklæringer omhandlende virksomhedernes implementering af afviklingsberedskabet. Generelt havde det virket til, at der på revisionstidspunktet var udfordringer med at opfylde bekendtgørelsens regler. Finanstilsynet forventer nu, at virksomhederne er på plads med afviklingsberedskabet.

9. Revisionsudvalg
I 2016 blev revisorloven ændret i forhold til, om en virksomhed kræves at have et revisionsudvalg eller ej. På baggrund af Finanstilsynets erfaringer, der viser, at et revisionsudvalg styrker ledelse og styring i pengeinstitutterne, anbefales det generelt, at revisionsudvalget bevares, selv om det ikke længere er et krav.

10. Indsendelse af årsrapporten for 2016
Årsrapporten for 2016 skal indsendes til Finanstilsynet. Erhvervsstyrelsens indsendelsesbekendtgørelse, hvorefter børsnoterede virksomheder skal indsende årsrapporten til data.virk.dk, gælder alene virksomheder, der følger årsregnskabsloven – og ikke kreditinstitutterne.

Finanstilsynets orienteringsbrev af 8. december 2016 kan læses her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu