15. august 2018

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Forkerte erklæringer - Bøder 30001 til 99999

Revision af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder – bøde på 50.000 kr.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder er ofte væsentlige poster. Når revisor yder assistance med værdiansættelsen, er det centralt, at revisor dokumenterer, at ledelsen reelt træffer beslutninger herom, og at revisionen dokumenteres. Denne sondring mellem ledelsesansvar og revision var ikke klar i dokumentationen i denne sag, ligesom beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis var fejlbehæftet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 90-2016 blev indbragt den 6. april 2016 af Revisortilsynet på basis af en kvalitetskontrol i 2014 og videreført af Erhvervsstyrelsen efter nedlæggelse af Revisortilsynet den 17. juni 2016.

 

Revisornævnet gav medhold i alle tre klagepunkter, der vedrørte revision af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder.

 

a) Revisor havde ikke dokumenteret i sine arbejdspapirer, at han foretog en vurdering af, hvorvidt involveringen i dagsværdiberegningerne ville påvirke revisors uafhængighed i forbindelse med erklæringsafgivelsen om selskabets årsregnskab for 2012/2013.
I sin afgørelse fremhævede Revisornævnet blandt andet, at det ikke fremgik af revisors dokumentation, ”hvorvidt og i hvilket omfang ledelsen .. har været involveret i beslutningstagningen vedrørende datagrundlaget og de værdiansættelsesmodeller, der af indklagede blev anvendt til dagsværdiberegningerne.”
Endvidere burde revisor ”have indset, at det ikke var en tilstrækkelig sikkerhedsforanstaltning som anført i indklagedes planlægningsnotat, at ledelsen i regnskabserklæringen godkender foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker regnskabet. Indklagede burde herudover i sit planlægningsnotat have dokumenteret de yderligere af revisor senere oplyste iværksatte sikkerhedsforanstaltninger til at imødegå truslen mod sin uafhængighed”.  

  

b) Revisor havde ikke ved revisionen af årsregnskabet for 2012/13 for selskabet dokumenteret revisionen af de beregnede dagsværdier af kapitalandelene i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. revisorlovens § 23, stk. 1.
I sin afgørelse understregede Revisornævnet som så ofte før, ”at det ikke er tilstrækkeligt, at en revisor efterfølgende kan redegøre for revisionen af en væsentlig regnskabspost.” Bedømmelsen foretages på grundlag af den foreliggende skriftlige revisionsdokumentation.  

 

c) Revisor havde ikke taget forbehold i sin revisionspåtegning om selskabets årsregnskab for 2012/13 for, at den beskrevne anvendte regnskabspraksis vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 7.
Uoverensstemmelsen bestod i, at anvendt regnskabspraksis oplyste indregning til kostpris, mens kapitalandelene reelt indregnedes til dagsværdi.
Kapitalandelene udgjorde 9,8 mio.kr. af en balancesum på 10.5 mio.kr., så væsentligheden var åbenlys.

 

Revisornævnet udmålte sanktionen til en bøde på 50.000 kr.

 

Sag nr. 90-2016

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu