09. oktober 2014

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring - Virksomhedsbøder

Revisionsvirksomhed pålægges tillægsbøde for manglende anvendelse af kvalitetssikringssystem

I Revisornævnets kendelse af 28. maj 2014 (sag 105/2013 og 106/2013) fandt Revisornævnet, at indklagede revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem ikke blev anvendt i tilstrækkeligt omfang, hvorfor indklagede blev pålagt en tillægsbøde på 50.000 kr. Kendelsen omfatter ligeledes indklagede registreret revisor, som blev indbragt for Revisornævnet for manglende supplerende oplysninger, manglende forbehold, mangelfuld revisionsdokumentation m.v.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDe to sager 105/2013 om indklagede revisor og 106/2013 om indklagede revisionsvirksomhed blev behandlet samlet i Revisornævnet den 28. maj 2014. Både revisor og revisionsvirksomhed er tidligere af Revisornævnet blev pålagt bøder for overtrædelse af god revisorskik og for ikke at have implementeret et kvalitetsstyringssystem i fornødent omfang.

Indklagede revisionsvirksomhed (i sag 106/2013) blev i 2012 udtaget til kvalitetskontrol, hvorefter det blev konkluderet, at indklagede revisionsvirksomhed ikke i tilstrækkeligt omfang havde anvendt kvalitetsstyringssystemet, ”… hvilket også har ført til overtrædelse af revisorloven og revisionsstanderne under udførelsen af opgaverne”. Fra kvalitetskontrollen i 2011 havde Revisortilsynet konkluderet, at kvalitetsstyringssystemet ikke var implementeret tilstrækkeligt, men at indklagede dog udviste klar vilje til at få systemet implementeret korrekt. Efter kvalitetskontrollen i 2012 var forholdene dog stadig ikke bragt i orden, hvorfor Revisornævnet fandt, at indklagede havde overtrådt god revisorskik.

Revisornævnet pålagde indklagede revisionsvirksomhed en tillægsbøde på 50.000 kr. Tillægsbøden skal ses i lyset af, at Revisionsvirksomheden ved kendelse af 13. september 2013 blev pålagt bøde på 100.000 kr. for ikke at have implementeret et kvalitetsstyringssystem i fornødent omfang.

I forhold til den personlige klage (sag 105/2013), omhandlede sagen manglende supplerende oplysninger om ulovligt lån til selskabets ledelse, manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven, mangelfuld revisionsdokumentation og at revisionspåtegningen i fire ud seks tilfælde ikke indeholdte navn, titel samt information om, at der var tale om en godkendt revisionsvirksomhed. Revisor har tidligere ved kendelse af 13. september 2013, fået pålagt bøde på 75.000 kr. for overtrædelse af god revisorskik ved blandt andet ikke at have udarbejdet dokumentation for vurdering af uafhængighed eller for udført arbejde mv.

Revisornævnet fandt, at indklagede havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, og dermed god revisorskik, da indklagede ikke i sin påtegning havde givet supplerende oplysninger om ulovligt lån til selskabets ledelse. Revisornævnet fandt ligeledes, at indklagede ikke havde tilvejebragt tilstrækkelig revisionsdokumentation i forhold til planlægningsnotater, og at revisor havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 9, og § 2 i bekendtgørelse nr. 662 om revisionsvirksomhed, for ikke at have påført navn, titel og at der var tale om en godkendt revisionsvirksomhed ved påtegning af årsrapporter.

Revisornævnets sanktionsfastsættelse skal ses i lyset af princippet i straffelovens § 89 om idømmelse af tillægsbøder, og skal derfor ses i lyset af bøden på 75.000 kr. fra kendelse af 13. september 2013. Revisornævnet pålagde ikke indklagede revisor tillægsbøde.

Læs hele revisornævnskendelsen på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu