12. oktober 2016

Revision Revisornævnet - Frakendelser

Revisor dømt for underslæb og frakendt retten til at udøve virksomhed som revisor i tre år

I Københavns Byrets dom SS-2.11830/2014 fra 29. september 2015 blev en revisor kendt skyldig i underslæb og frakendt sin godkendelse som revisor i tre år. Byretsdommen blev senere stadfæstet i Østre Landsret i kendelse af 14. april 2016 (11.afd. nr. S-2733-15).


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisor blev kendt skyldig i underslæb i tre forhold med et samlet beløb på ca. 784 t.kr. Forklaringer om, at de hævede beløb på klienternes konti var tilgodehavende honorarer, kunne ikke tillægges vægt.

Byretten havde ikendt revisor en betinget fængselsstraf på seks måneder med en prøvetid på to år samt frakendelse af retten til at udøve virksomhed som statsautoriseret revisor og retten til at være optaget som godkendt revisor i Revisorregisteret i tre år. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den tilføjelse, at prøvetid og frakendelsestid regnedes fra afsigelse af landsretsdommen. Den dømte revisor er ikke medlem af FSR - danske revisorer.

I sager, hvor der foreligger forsætlige straffelovsovertrædelser, kan revisors forsikring næppe nogensinde bringes i spil af skadeslidte.

Frakendelsen skete med hjemmel i straffelovens § 79, stk. 1:

”Den, som udøver en af de i § 78, stk. 2, omhandlede virksomheder, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve den pågældende virksomhed eller til at udøve den under visse former, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen”.

Frakendelsesstraffen virkede formildende ved udmålingen af den betingede frihedsstraf, jf. straffelovens § 82, nr. 12. Anklagemyndighedens påstand om skærpelse heraf blev således afvist af Landsretten.

Domstolene viser generelt stor tilbageholdenhed med rettighedsfrakendelse, jf. oplistningen af i alt fem tidligere straffesager fra perioden 1977-2012 med fremsatte påstande herom i Revisorkommissionens ”Redegørelse og analyse vedrørende Revisornævnets praksis for frakendelse af revisorers godkendelse (forslag til nye sanktioner mv.)” fra oktober 2014. I alle fem straffesager blev revisor dømt, men i tre af dem frifundet for påstanden om rettighedsfrakendelse. Det skal stå klart, at revisor ikke fremadrettet kan antages at kunne varetage rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant, før denne sanktion ikendes.

Denne tilbageholdende praksis i strafferetten har naturligt smittet af på praksis ved pådømmelse af disciplinæransvar i Revisornævnet, der dog i 2016 har idømt frakendelse i to sager, hvoraf den ene er indbragt for domstolene.

Ved overtrædelser af alvorlig karakter fra den 17. juni 2016 og frem får nævnet imidlertid i de alvorlige sager muligheder for at ikende tunge sanktioner, der er mindre indgribende end frakendelse: Betinget frakendelse med en prøvetid på op til fem år, jf. revisorlovens § 44, stk. 2, forbud mod at udføre eller kontrollere udførelse af revision (herunder også udvidet gennemgang) og at udøve funktioner i en revisionsvirksomhed i op til tre år, jf. revisorlovens § 44, stk. 3, og endelig at ikende bøder på op til det dobbelte af det normale og uændrede maksimum på henholdsvis 300.000 kr. for revisorer og 750.000 kr. for revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 44, stk. 1 og stk. 6.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu