19. februar 2018

Revision Revisornævnet - God skik - Frakendelser

Revisor frakendes godkendelsen i to år og får bøde på 150.000 kr.

Revisornævnet fratager revisor godkendelsen i to år og pålægger hertil revisor en tillægsbøde på 150.000 kr. Begge elementer i sanktionen refererer til afgivelse af tre vurderingsberetninger for selskaber domineret af en person, der i sammenhængen blev dømt for grove forhold i en straffesag i byretten. Revisor var i en tidligere kendelse, som er indbragt for domstolene, blevet frakendt godkendelsen i et år.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 129/2016 blev indbragt den 23. november 2016 af kurator for en række selskaber i en tre-lags koncernstruktur. Sagen blev afgjort ved kendelse af 8. februar 2018.

Basalt set var sagen en aflægger af en straffesag mod hovedmanden, som havde foretaget kædestiftelser i tre niveauer med samme angivelige aktiver. Det tredje stiftelsesniveau, hvor hovedparten af 10 mio.kr. på toppen var landet i portioner i fire datterdatterselskaber igennem et mellemholdingselskab, var ulovlig kædestiftelse. Meget i sagsfremstillingen tyder hertil på, at hovedmanden selv havde manipuleret med tilhørsforholdet og/eller værdiansættelsen af aktiverne, herunder under fremlæggelse af fiktive udtalelser fra vurderingsmænd, der enten fraskrev sig at have foretaget vurderinger eller ikke kunne findes.

Hovedmanden blev dømt ved byretten den 29. juni 2017 for ”bedrageri, mandatsvig og skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed samt forsøg herpå, grov overtrædelse af bogføringslovens krav til bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale, offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale og aflæggelse af årsregnskab samt dokumentfalsk af særlig grov karakter”.

Indbringelsen indeholdt fem klagepunkter om revisors arbejde i forbindelse med vurderingsberetninger og en medfølgende påstand om frakendelse. Revisornævnet gav medhold i alle klagepunkterne.

Opsummerende havde revisor forsætligt ”antedateret 3 vurderingsberetninger, som indklagede i øvrigt ikke havde foretaget reelle revisionshandlinger vedrørende”. Selv en mindre stikprøvevis kontrol måtte formodes ”at have afdækket manglende fx ejendomsret til et aktiv, at et aktiv var leaset, at angivet vurderingsmand ikke kunne vedkende sig vurderingen eller ikke kunne identificeres”.

I en tidligere kendelse af 15. maj 2017 i sag nr. 103/2016 var revisor blevet frakendt godkendelsen i et år og herudover pålagt en bøde på 125.000 kr. Denne afgørelse er efterfølgende indbragt for domstolene efter revisors krav til Revisornævnet herom.

Frakendelsen blev blandt andet ikendt på grund af gentagelse: Revisor var tidligere blevet sanktioneret for overtrædelse af uafhængighedsreglerne (i øvrigt med samme involverede personkreds) med en bøde på 100.000 kr. i kendelse af 17. april 2013 i sag nr. 116/2011. Hertil kom ”de øvrige under denne klagesag pådømte, alvorlige forhold” vedrørende især syv vurderingsberetninger uden fornødent bevis og for fleres vedkommende med utilstrækkelige erklæringer. Samlet set fandt nævnet derfor, ”at der er grund til at antage, at indklagede ikke fremover vil udøve virksomheden som revisor på forsvarlig måde, jf. revisorlovens § 44, stk. 4, tidligere stk. 2”. 

I den aktuelle sag afgjordes frakendelsesdelen ud fra princippet for tillægssanktioner, idet overtrædelserne, der nu sanktioneredes, var fra 2012, eller nok reelt august 2014, men altså under alle omstændigheder forud for de forhold, der sanktioneredes med et års frakendelse den 15. maj 2017. Ud fra princippet om samtidig påkendelse blev frakendelsen forhøjet til to år.

Bøden blev også fastsat som en tillægssanktion, men kun i forhold til kendelsen af 15. maj 2017, idet de begåede forhold lå tidsmæssigt efter sanktionen fra 17. april 2013. Derfor var det kun bøden på 125.000 kr. fra 2017, der virkede begrænsende i forhold til det dagældende bødeloft på 300.000 kr.

Tillægsbøden udmåltes til 150.000 kr. eller tæt på det maksimalt mulige. 

Se kendelsen her (sag nr. 129/2016)
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu