02. oktober 2014

Revision Revisornævnet - Forkerte erklæringer - Bøder 30001 til 99999

Revisorer burde have afgivet afkræftende konklusion ved forbehold for going concern

I to af Revisornævnets kendelser fra 5. maj 2014, pålægges to registrerede revisorer hver især bøde på 40.000 kr. for ikke at have afgivet afkræftende konklusion på trods af, at der var taget forbehold for usikkerheder om going concern i revisionspåtegningerne.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKendelse af 5. maj 2014 (sag nr. 172/2013) og kendelse af 5. maj 2014 (sag nr. 174/2013) vedrørte to sager om overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, idet indklagede revisorer tog forbehold for going concern, men undlod at afgive en afkræftende konklusion.

I sag 172/2013 fremgik det af den reviderede virksomheds ledelsesberetning, at der var væsentlige usikkerheder om selskabets evne til at fortsætte driften. Indklagede i denne sag, tog i sin revisionspåtegning af 12. maj 2011 forbehold for, at årsrapporten var udarbejdet under forudsætning om fortsat drift. Det fremgik ligeledes af indklagedes konklusion, ”… at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling… ”.

Revisortilsynet gjorde i samme sag gældende, at et forbehold for going concern måtte anses for at være gennemgribende, hvorfor revisors konklusion i revisionspåtegningen skulle have været afkræftende. Det fremgår ligeledes af kvalitetskontrollantens arbejde med indklagedes revision, at der skal afgives afkræftende konklusion, når der er taget forbehold for going concern jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 6.

I sag 174/2013 tog indklagede revisor forbehold for, at ledelsen for den reviderede virksomhed, havde aflagt regnskab under forudsætning om fortsat drift, da ledelsen ikke kunne sandsynliggøre, at den nødvendige kapital kunne fremskaffes. Revisor gjorde i sin revisionspåtegning ligeledes rede for, at årsregnskabet burde have været aflagt efter realisationsprincippet. Revisor afgav dog ikke afkræftende konklusion, men angav i stedet, ”… at årsregnskabet bortset fra den ufuldstændige oplysning, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forhold giver et retvisende billede… ”. Revisornævnet lagde til grund i sagen, at et forbehold for going concern måtte anses for at være gennemgribende, hvorfor revisors konklusion i revisionspåtegningen skulle have været afkræftende.

Revisornævnet fandt i begge sager, at revisor havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsen.

Revisornævnet konkluderede i begge sager, at et forbehold for, at årsrapporten var udarbejdet under forudsætning om fortsat drift, måtte anses for væsentligt og gennemgribende for regnskabet, hvorfor indklagede, ”som offentlighedens tillidsrepræsentant”, burde have afgivet en afkræftende konklusion på årsrapporten.

Indklagede revisor blev i begge sager pålagt en bøde på 40.000 kr., for overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 1, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5.

Generelt om afkræftende konklusion ved valg af going concern princippet
Det fremgår af erklæringsvejledningens afsnit 5.4.2.4, som Revisortilsynet ligeledes henviser til i sag 172/2013, at revisor skal tage forbehold for anvendelse af forkert regnskabspraksis, hvis ledelsen aflægger årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift, og revisor er uenig i denne forudsætning. Revisor skal tage forbehold uanset om ledelsen omtaler usikkerheder om going concern i regnskabet eller ej, hvis revisor er uenig.

Det fremgang ligeledes af erklæringsvejledningens afsnit 5.4.2.4, at hvis going concern er valgt som regnskabsprincip, og revisor ikke finder, at dette er det relevante valg, så skal revisor afgive en afkræftende konklusion. Igen gælder dette også selvom ledelsen har omtalt en vis usikkerhed om virksomhedens forudsætning om fortsat drift, men hvor revisor er uenig.

Der henvises i øvrigt til de oversigter som er angivet i erklæringsvejledningen, som giver et godt overblik over konklusioner med modifikationer i forbeholdssituationer, herunder også i forbindelse med going concern.

Læs de fulde kendelser, sag 172/2013 og sag 174/2013 på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu