05. januar 2022

Fagligt fokus

Revisorerne går et spændende 2022 i møde

2022 kommer blandt andet til at handle om det nye direktiv om bæredygtighed, skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og den nye bogføringslov. Vi forventer også at få en opdateret uafhængighedsvejledning, og så kommer der nye standarder, som revisorerne skal efterleve. Endelig tilpasser vi SR-Akademiet efter den nye eksamensform, og vi arbejder med nye læringsmetoder og mere fleksibilitet.


Camilla Hesselby Konstitueret administrerende direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges Fagligt Fokus, hvor jeg vil stille skarpt på nogle af de væsentligste emner, der lander på revisorbranchens bord i 2022. Og lad det være sagt med det samme – der er lagt op til et spændende år!

Rapportering

Nyt direktiv om bæredygtighedsrapportering – vedtages i 2022
2022, forventer vi, bliver året, hvor EU kommer til at vedtage ”CSRD-direktivet”, der opstiller kravene til og reglerne om de store virksomheders bæredygtighedsrapportering – krav, som vi forventer får en afsmittende effekt på SMV’ernes årsrapporter.

Baggrunden for direktivet er ”European Green Deal”, som er EU-Kommissionens flagskibsprojekt om en grøn omstilling i hele unionen. Investeringer og lån skal kanaliseres over i bæredygtige aktiviteter. Kunder og potentielle ansatte skal have mulighed for at tage stilling til deres forretningspartners bæredygtighedsindsats. For at sikre troværdige data stilles der krav om en erklæring på bæredygtighedsrapporteringen.

Direktivet blev offentliggjort i april 2021, og efter godt et halvt års ”stilstand” fra Kommissionen kom der hen mod slutningen af året endelig gang i de politiske meldinger om direktivet. Vi ved for nuværende, at der er politisk vilje til at udskyde ikrafttræden et år til 1. januar 2024. Vores meldinger fra EU-systemet tyder også på, at det franske formandskab vil prioritere en hurtig aftale, så der opnås enighed om direktivet allerede i april 2022.

Vi har naturligvis øjnene på bolden og vil løbende orientere jer om udviklingen.

Her kan du læse om de nye regler, og her kan du gense vores webinarer fra efteråret 2021.

Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn m.v.
Kort før jul afgav vi et høringssvar til et lovforslag om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer.

  • Forslaget indeholder skærpede krav til opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, idet virksomheder fremover også skal rapportere om den kønsmæssige sammensætning på de to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesniveau.
  • Der skal opstilles et nyt og højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, når det tidligere opstillede måltal er nået, eller et nyt måltal, når tidshorisonten for den forventede opfyldelse er udløbet, indtil en ligelig fordeling er nået.
  • Endelig skal transparensen om måltal øges. Der skal afgives oplysninger om måltal, og de aktuelle tal for kønssammensætningen af ledelsen skal gives i en oversigt med angivelse af tal for det aktuelle år samt de fire foregående år.

Vi mener, at forslaget har fundet en udmærket balance, hvor virksomhederne på den ene side fortsat selv kan bestemme den hastighed, hvormed de ønsker at øge andelen af kvinder i ledelse, og på den anden side bliver kravene til rapporteringen skærpet og gennemsigtigheden øget.

Ny bogføringslov – samt ændringer i reglerne om revisorpligt og forlængelse af frist for indsendelse af årsrapporten
Regeringen har varslet en ny bogføringslov i 2022. Loven bliver fremsat i Folketinget i februar og bliver formentlig vedtaget før grundlovsdag.

Den nye bogføringslov indvarsler blandt andet øget brug af digital opbevaring af regnskabsmateriale i erhvervslivet og udvidelse af, hvad regnskabsmaterialet omfatter – fx også oplysninger i ledelsesberetningen i form af ikke-finansielle data. Vi mener, det er positivt, at myndighederne opdaterer bogføringsloven til en ny og mere tidssvarende udgave.

For så vidt angår reglerne om revisorpligt, så betyder de nye regler blandt andet, at en række mindre virksomheder nu omfattes af kravet om revisorpligt og, at virksomheder med store balancer pålægges revisionspligt. Vi ser det som en stor anerkendelse af værdien af revisorerklæringer, at myndighederne benytter vores erklæringer som supplement til den offentlige kontrol.

Sidst, men ikke mindst, så udvides fristen for indsendelse af årsrapporten fra 5 til 6 måneder. Det betyder, at fristen for indsendelsen af 31. december-regnskaberne fremover bliver den 1. juli.

Revision

I regi af Revisorrådet har foreningen deltaget i en arbejdsgruppe, som arbejder på en opdatering af uafhængighedsvejledningen fra 2009. Vores fokus har været på at gøre den nye vejledning mere brugervenlig. Forhåbningen er, at den nye vejledning kommer i første halvår 2022 – det ser vi frem til.

På kvalitetsområdet skal alle danske revisionsvirksomheder have implementeret de nye kvalitetsstyringsstandarder senest den 15. december 2022. De nye kvalitetsstyringsstandarder sætter endnu større fokus på, at dokumentation skal foreligge. Vi arbejder på en vejledning, som bliver målrettet de mellemstore og mindre revisionsvirksomheder. Vi kommer også til at afholde webinarer om standarderne.

På erklæringsområdet ser vi ind i en ny ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger, som skal opdateres, hvilket vores Revisionstekniske Udvalg (REVU) arbejder med. Også her forventer vi at afholde et webinar om det konkrete indhold.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at den nye ISA 315 (ajourført) træder i kraft for regnskabsår, der begyndte den 15. december 2021 eller senere. REVU har udarbejdet et notat, som går i dybden med ændringerne – blandt andet krav om øget interaktion med virksomhederne samt et øget omfang af dokumentation.

Nyt SR-Akademi på vej – til dem, der skal til revisoreksamen

Afslutningsvist vil jeg kort fremhæve, at vi er i gang med at færdiggøre et helt nyt SR-Akademi til de medarbejdere i branchen, der skal til revisoreksamen.

Det skyldes, at der i 2021 blev udstedt en ny eksamensbekendtgørelse, som har givet os en ny struktur for den skriftlige revisoreksamen samt en tilpasning af det faglige pensum til i højere grad at fokusere på revisors kerneområde.

Det nye SR-Akademi vil være tilrettelagt efter den nye eksamensform og det tilrettede pensum, men det vil også være et mere moderne SR-Akademi med nye læringsmetoder og mere fleksibilitet, hvor uddannelsen kan sammensættes på flere måder alt efter temperament, karriere og privatliv. Fremadrettet vil der være tilmeldingsfrist 1. marts, men deltagerne vil kunne vælge opstart af uddannelsen i enten april eller i august måned.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber