08. juni 2017

Ugens kommentar 2017

Revisorernes bidrag til indsatsen i forhold til hvidvask

Kommentar, 8. juni


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Danmark dumper i bekæmpelse af hvidvask. Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort rapport fra den internationale organisation Financial Action Task Force, FATF.

FATF kritiserer blandt andet myndighedernes risikovurdering, at der ikke sker koordinering, at der ikke er afsat nok ressourcer og at tilsynet med særligt den finansielle sektor ikke er tilstrækkeligt.

FATF laver ingen ranglister over landene, men de senest offentliggjorte evalueringsrapporter viser, at Danmarks rating ligger på niveau med lande som Honduras og Bangladesh.

Rapporten lander på mediernes forsider netop som Folketinget har vedtaget en ny hvidvasklov, som strammer kravene til blandt andet de finansielle virksomheder. De nye regler skulle også gerne føre til mere vidensdeling og bedre koordinering mellem myndighederne indbyrdes og mellem myndighederne og de involverede aktører, som eksempelvis revisorer, advokater og pengeinstitutter.

Myndighederne opsamler stor viden gennem de mange tusinde indberetninger, de modtager hvert år. Det vil være nyttigt, hvis den viden blev delt med dem, som skal indberette mistanke om hvidvask, så de involverede aktører kan være skarpe på, i hvilke situationer de skal være særligt agtpågivende. Det sker ikke i nævneværdigt omfang i dag, og opfordringen herfra skal lyde til, at man etablerer et mere formelt samarbejde på tværs af myndigheder og de berørte brancher. Et sådant forum vil også kunne danne grundlag for at drøfte, hvordan Danmark imødegår den internationale kritik. I FSR – danske revisorer tager vi gerne initiativ til et roundtable eller en workshop, som kan være startskud til et sådant mere formelt samarbejde.

Efter en lidt længere folketingsbehandling end normalt på grund af høringer og samråd er de skærpede hvidvaskregler nu en realitet efter vedtagelsen i fredags med en ikrafttrædelse den 26. juni 2017. FSR – danske revisorer offentliggjorde derfor også i fredags på hjemmesiden en helt ny pjece, der vejleder dig gennem de nye regler. Find hvidvaskvejledningen her

Bekæmpelse af hvidvask er en væsentlig samfundsmæssig opgave, som FSR – danske revisorer og vores medlemmer gerne medvirker til at løfte. For at klæde vores medlemmer bedst på til at imødekomme de krav, der påhviler branchen, har vi som nævnt i forbindelse med lovens vedtagelse udsendt en ny pjece med vejledning om hvidvaskreglerne. Der er tale om et dynamisk dokument, som udvikles og opdateres i takt med, at vi får mere viden. Det er blandt andet i den forbindelse, at mere vidensdeling med myndighederne kan have stor værdi.

Ét af de væsentligste krav i hvidvasklovgivningen er pligten til at underrette Hvidvasksekretariatet i SØIK, hvis man har nogen som helst mistanke om, at en kunde deltager i eller misbruges til hvidvask. Revisor skal inden underretningen undersøge forholdet nærmere og få en forklaring fra kunden. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal revisor foretage en underretning, uanset revisor ikke har noget som helst endeligt bevis for, at der er foregået noget ulovligt. En mistanke, der står tilbage, er nok.

Revisorerne har historisk foretaget få indberetninger. Det er egentlig ikke overraskende og skyldes formentlig, at det er de færreste kriminelle, der opsøger en revisor, hvis han eller hun skal have vasket sorte penge hvide. Men når det så er sagt, så er der en forventning hos myndigheder og politikere om, at revisorbranchen frem over vil foretage flere indberetninger, også selvom flere både blandt advokaterne og revisorerne har givet udtryk for, at det er i strid med deres tavshedspligt. Politikerne, og senest Jean Claude Juncke, formand for EU-kommissionen, ser det som om, at de professionelle rådgivere gemmer sig bag tavshedspligten, som jo netop gennembrydes af anmeldelsespligten i hvidvaskloven.  
Vi gemmer os ikke. I revisorbranchen arbejder vi transparent. Som offentlighedens tillidsrepræsentanter er vi vores ansvar bevidst. Det er baggrunden for, at vi gerne går i spidsen for at få etableret et tættere samarbejde på tværs af de involverede myndigheder og aktører.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu