05. juli 2016

Revision Revisornævnet - Grundløshed/ retlig interesse - Afvisning

Revisornævnet afviser sag indbragt af andelshaver om fordeling af fællesomkostninger

Nedennævnte sag afvises under henvisning til to klassiske årsager: Klagepunktets manglende sammenhæng med revisors erklæringsopgaver for den pågældende andelsboligforening for regnskabsårene 2003-2013 og hertil forældelse, for så vidt angår regnskabsårene 2003-2009.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 52/2015 blev indbragt af to andelsboligejere den 21. maj 2015. Den afvistes ved Revisornævnets kendelse af 18. marts 2016.

Klagen angik, at en række omkostninger ifølge klagerne havde været fordelt mellem andelsboligerne pr. kvadratmeter og ikke pr. hus i andelsforeningens regnskaber for 2003-2013. Det akkumulerede forkert fordelte beløb var opgjort til 318.078 kr. Dette indebar angiveligt, at revisor ikke havde revideret regnskaberne efter foreningens vedtægter.

Foreningens oprindelige vedtægtsbestemmelser i § 8 om fordeling af boligafgift (fællesomkostninger) havde nok været uklare:

”Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle [beboere] af generalforsamlingen.
Fælles udgifter til forsikring, renovation, fælles belysning, vedligeholdelse og drift af fælleshus, div. henlæggelser i henhold til budget betales efter antal boligkvadratmeter.
Fremtidige fællesudgifter, der ligger ud over det oprindelige budget fordeles ligeligt mellem [beboere].
Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes i forhold til det samlede antal boligkvadratmeter”.


Praksis i foreningen havde måske været i strid med denne vedtægtsbestemmelse; men generalforsamlingen havde ikke rejst indvendinger imod regnskaberne op igennem tiden. Efter rådgivning fra foreningens advokat blev der rettet op på uklarheden ved en vedtægtsændring, der blev vedtaget ekstraordinært den 19. september 2013. Denne ændring tydeliggjorde, at alle fællesomkostninger herefter fordeltes efter kvadratmeter, undtagen grundudgiften ved signalforsyningen.

Revisor havde igennem årene konkluderet, at regnskaberne var retvisende, herunder efter foreningens vedtægter, dvs. for så vidt vedtægterne har betydning for regnskabet.

Sagen afvistes af Revisornævnet under henvisning til, at fordelingen af fællesudgifter ikke fremgik af regnskaberne, og at fordelingen heraf derfor som udgangspunkt ikke havde været omfattet af indklagedes revision. Hertil forelå der ikke konkrete oplysninger i form af aftaler eller lignende, der pegede på, at revisionen omfattede fordelingen ud over dens konsekvenser for regnskabet.

Hertil afviste nævnet endvidere klagen vedrørende regnskaberne for 2003-2009 under henvisning til forældelsesreglerne, der materielt set i hele perioden havde angivet fristen for indbringelse af en sag som fem år regnet fra den dag, hvor den pligtstridige handling eller undladelse er ophørt, dvs. de respektive erklæringsdatoer: Klager over erklæringer afgivet før den 21. maj 2010 var dermed forældede.

Sag nr. 52/2015

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu