10. august 2016

Revision Revisornævnet - Grundløshed/ retlig interesse - Afvisning

Revisornævnet afviser sag på grund af manglende konkretisering

Nedennævnte sag afvises af Revisornævnet med en af de klassiske begrundelser: Klager havde ikke konkretiseret klagen, og Revisornævnet er et uafhængigt klagenævn, der ikke påtager sig at konkretisere en klage ud fra et beskrevet sagsforløb.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 12/2015 blev indbragt af en kreditor den 14. november 2015 i forlængelse af en konkurs. Klagen blev rejst mod såvel revisor som revisionsvirksomhed og blev afvist ved kendelse af 1. februar 2016.

Den indklagede revisor havde afgivet en ”blank” reviewerklæring den 20. marts 2012 på årsrapporten 2010/11 for et selskab uden at være tilknyttet den revisionsvirksomhed, som erklæringen var afgivet igennem, og for en klient, hvis regnskab burde have været revideret.

Året efter afgav selskabets nye revisor en revisionspåtegning den 3. april 2013 om årsrapporten for 2011/12 med en afkræftende konklusion og fire supplerende oplysninger om ledelsesansvar. Billedet i regnskabet var her fuldstændigt vendt rundt og med negativ indtjening samt negativ egenkapital. Efterfølgende blev der afsagt konkursdekret den 10. juli 2013 og selskabet endeligt opløst den 2. juni 2014.

Ifølge klagerens oplysninger tabte denne samlet set ca. 642 t.kr. I regnskabet for 2010/11 havde der angiveligt figureret debitorer på 509 t.kr., som ikke var indbetalt. Den indklagede anførte ikke at kunne forstå, ”at der skulle være en negativ regulering på egenkapitalen primo på 507 t.kr.”

Sagen kunne imidlertid ikke realitetsbehandles. Klager havde formuleret sin klage således:

”Revisornævnet er anmodet om at foretage en vurdering af påtegningen for årsrapporten 2010/2011, herunder om den afgivne erklæring er i overensstemmelse med lovgivningen og erklærings-bekendtgørelsen”.

Der var således tale om en generel og ukonkret klage, hvilket førte til en ”standardafvisning” af at behandle den: Revisornævnet efterforsker ikke, men er et domstolslignende organ:

”En klager kan ikke - som i denne sag - helt eller delvist overlade det til nævnet at udforme de enkelte klagepunkter ud fra en beskrivelse af et sagsforløb. I så fald ville en indklaget revisor ikke have rimelig mulighed for at varetage sit eventuelle forsvar over for den rejste klage, og det ville være Revisornævnet, der fremstod som den indklagedes egentlige modpart, hvilket ikke er foreneligt med nævnets virksomhed, som et af parterne uafhængigt klagenævn”.

Dette gælder generelt, uanset om et sagsforløb umiddelbart tyder på, at der kunne have været formuleret specifikke klagepunkter, eller ej.

Sag nr. 12/2015

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu