19. november 2014

Revision Kvalitet - Andet

Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol i 2013 viser samme fejltyper som tidligere års redegørelser

Som beskrevet i ”Nyhedsbrevet” i uge 46 er resultatet af kontrollen på virksomhedsniveau langt bedre end de seneste års resultater. Fejltyperne ved kontrollen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem adskiller sig derimod ikke væsentligt fra fejltyperne i 2012-kontrollen.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDe hyppigste fejltyper på virksomhedsniveau er fortsat:

 1. Utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på erklæringsopgaver.
 2. Overvågning er ikke udført eller er udført utilstrækkeligt
 3. Utilstrækkelige procedurer for uafhængighed
 4. Utilstrækkelige procedurer for løsning af erklæringsopgaver.

På enkeltsagsniveau (revisorniveau) er der ligeledes tale om de samme fejltyper som i 2012:

 1. Alvorlige fejl i den afgivne erklæring, herunder eksempelvis:

  • Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven, herunder

  - Manglende afskrivning af materielle anlægsaktiver (ÅRL § 43)
  - Manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter (ÅRL § 53)
  - Manglende oplysning om bevægelser på egenkapitalen (ÅRL § 56)
  - Manglende note vedr. kapitalandele (ÅRL § 72)

  • Manglende forbehold/supplerende oplysninger vedrørende forudsætning om fortsat drift (going concern)
  • Manglende modificering af konklusion som følge af forbehold
   
 2. Utilstrækkelig dokumentation for udførelsen af opgaverne. Eksempelvis ekstern dokumentation, utilstrækkelig dokumentation for revisionen af væsentlige områder eller manglende hoved- og delkonklusioner vedrørende udførte revisionshandlinger.
   
 3. Utilstrækkelig dokumentation vedrørende going concern-forhold.
   
 4. Utilstrækkelig planlægning af opgaverne. Der kan for eksempel være tale om manglende revisionsplan, manglende tilpasning af revisionsplan til den konkrete virksomhed (standardplan), manglende revisionsstrategi eller manglende identifikation af væsentlige og risikofyldte områder.

Fokusområder i 2013- og 2014-kontrollen
Revisortilsynet har også i 2013-kontrollen valgt at fokusere på specielle risikofyldte emner i forbindelse med udvælgelse af erklæringsopgaver til kontrol. Der har derfor i 2013-kontrollen skullet udvælges et koncernregnskab, hvis revisor har været koncernrevisor. Fokusområderne har derudover været de samme som i de tre forgående år, og der er udvalgt sager, hvor virksomheden efterfølgende er gået konkurs, og sager, der har været genstand for revisionsvirksomhedens overvågning (efterfølgende intern kontrol). Der har ligeledes været gennemført en kontrol af dokumentationen for den indberettede obligatoriske efteruddannelse.

I 2013–kontrollen har tilsynet haft særlig fokus på at undersøge, om revisor har dokumenteret sin stillingtagen til følgende områder:

 • Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis
 • Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder revisors reaktion på vurderede risici og usikkerheder
 • Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis
 • Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde

Fokusområdet i kvalitetskontroller af virksomheder, der reviderer virksomheder, jfr. revisorlovens § 21, stk. 3, har yderligere omfattet:

 • Procedurer og sikring af tilstrækkelig kvalitetssikringsgennemgang
 • Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision og andre ydelser i tilknytning til revisionen

Revisortilsynet vil også i 2014-kontrollen have fokus på de nævnte områder.

Læs Redegørelse for 2013 her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu