26. juni 2015

Revision Kvalitet - Resultat og redegørelse

Revisortilsynets retningslinjer for 2015 er nu offentliggjort

Så er Revisortilsynets retningslinjer til brug for kvalitetskontrollen for 2015 tilgængelige.


FSR – danske revisorer har som tidligere år været i løbende dialog med Revisortilsynet om retningslinjerne for kvalitetskontrol, herunder arbejdsprogrammer til bl.a. kontrol af revisionsvirksomhederne og deres kvalitetsstyringssystemer og enkeltsager mv. I marts 2015 afgav vi præhøringssvar på retningslinjerne og arbejdsprogrammerne, og vi har efterfølgende afgivet høringssvar på udkast ad to omgange i maj 2015.

Revisortilsynet har generelt været positive over for FSR - danske revisorers input med forslag til forenkling og forbedring af retningslinjerne og arbejdsprogrammerne, som bl.a. byder på følgende ændringer:

 • Reduktion af antal stikprøver (non PIE-sager) for de store PIE-revisionsvirksomheder, således at revisionsvirksomheder med over 20 underskriftsberettigede revisorer får grundlæggende stikprøver på minimum 22 sager mod tidligere 35 sager
 • Arbejdsprogrammerne for gennemgang af enkeltsager er sammenlagt med Skema C for at undgå udfyldelse af flere bilag og for at ensarte rapporteringen på enkeltsagerne

 • Forenkling af arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave, så enkelte handlinger ikke er relevante, hvis der ikke er identificeret risici

 • I retningslinjerne er der præciseret en mulighed for fremmøde for Revisortilsynet

 • Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammerne til gennemgang af enkeltsagerne til brug for vurdering af summen af væsentlige fejl og mangler i forhold til kontrollanternes rapportering

Derudover vil Revisortilsynet udarbejde en guide til "Det gode kontrolforløb", som giver en god vejledning til kontrollanter i forhold til kontrolgennemførelsen.

PIE-revisionsvirksomheder
Arbejdsprogrammerne for kontrol af PIE-revisionsvirksomhederne (revisionsvirksomheder, som reviderer virksomheder af offentlig interesse efter RL § 21, stk. 3) og deres kvalitetsstyringssystem er ændret i forhold til tidligere år, idet der for disse revisionsvirksomheder vil blive benyttet et internationalt arbejdsprogram (CAIM) og en omfattende materialeliste til brug for kontrollen. Dette sker igennem EAIG, som den danske myndighed og andre landes myndigheder er medlem af. Målet med dette har bl.a. været at skabe en ensartet kontrol og skabe sammenlignelige resultater og rapporteringer om revisionsvirksomhedernes kvalitet internationalt.

FSR - danske revisorer har dog udtrykt skepsis over for anvendelsen af arbejdsprogrammet og specielt materialelisten i Danmark, da mange af disse oplysninger og kontroller går videre end den danske lovgivning og internationale revisionsstandarder. Revisortilsynet har over for os oplyst, at der vil blive taget højde herfor dels i forhold til kontrollens gennemførelse og dels i den efterfølgende sagsbehandling i Revisortilsynet.

Non PIE-revisionsvirksomheder
Arbejdsprogrammerne for kontrol af non PIE-revisionsvirksomheder (revisionsvirksomheder, som afgiver erklæringer med sikkerhed over for virksomheder i SMV-segmentet) og deres kvalitetsstyringssystemer byder ikke på de store ændringer i forhold til tidligere år.

Fokusområder

Retningslinjernes fokusområder fra tidligere år føres videre. Dertil er kommet et nyt fokusområde i forhold til revisionsvirksomheders opkøb, fusioner mv. af og med andre revisionsvirksomheder. Dette betyder, at der vil være følgende fokusområder for alle revisionsvirksomheder:

 • Revision af omsætning
 • Going concern
 • Værdiansættelse af aktiver
 • Koncernrevision
 • Opkøb og integration af revisionsvirksomheder mv.  

Dertil vil der fortsat være særlig fokus i PIE-revisionsvirksomheder på følgende:

 • Kvalitetssikringsgennemgang
 • Uafhængighed

Læs Revisortilsynets retningslinjer her.

Implementering af EU-direktiv og forordning

FSR – danske revisorer arbejder fortsat for en mere risikobaseret og proportional kvalitetskontrol, og vi vil snart have et udspil klar med konkrete forslag til fremtidens kvalitetskontrol, herunder til en mere omkostningseffektiv tilsynskontrol ledsaget af temabaseret kvalitetskontrol frem for en fuld kontrol af både revisionsvirksomheder, deres kvalitetsstyringssystemer og enkeltsager. EU-direktivet mv. forventes at blive implementeret sommeren 2016.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu