31. oktober 2018

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Særlige emner

Særligt om tavshedspligten og undtagelser hertil

Underretninger til SØIK om mistanke, der ikke kan afkræftes om hvidvask eller terrorfinansiering samt forsøg herpå, er ikke brud på tavshedspligten. I § 38 bestemmes det omvendt, at underretninger som udgangspunkt er omfattet af en tidsubegrænset tavshedspligt over for andre end SØIK. Og endvidere fastlægges der en række muligheder for at videregive oplysninger under konkrete omstændigheder.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxUnderretninger til SØIK om mistanke, der ikke kan afkræftes om hvidvask eller terrorfinansiering samt forsøg herpå, er naturligvis ikke brud på tavshedspligten, hvilket fremgår af lovens § 37.

Hertil fastlægger § 38, stk. 1, at underretninger som udgangspunkt er omfattet af en tidsubegrænset tavshedspligt over for andre end SØIK.

Der er dog i samme bestemmelse en række strikt afgrænsede undtagelser hertil, hvor de omfattede kan videreformidle underretninger eller overvejelser herom samt iværksættelser eller påtænkte iværksættelser af undersøgelser. Det skal understreges, at der her er tale om en ret og ikke en pligt modsat ved underretningen af SØIK.

Videregivelse til tilsynsmyndigheder og organisationer, eller til retshåndhævelsesformål, jf. § 38, stk. 2, når der anmodes herom

Tilsynsmyndighederne er Advokatrådet (Advokatsamfundet), Erhvervsstyrelsen, Spille-myndigheden og Finanstilsynet.

Retshåndhævelsesformål omfatter forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser og desuden beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed. Det må antages, at en sådan ret kan benyttes, når politiet retter en begrundet anmodning herom.

Videregivelse af oplysninger mellem virksomheder i samme koncern, jf. § 38, stk. 3
Denne regels anvendelsesområde er begrænset til koncernvirksomheder i EU/EØS.

Videregivelse af oplysninger til filialer og majoritetsejede datterselskaber i tredjelande, jf. § 38, stk. 4
Denne regel omfatter derimod filialer og dattervirksomheder uden for EU/EØS, og anvendelsen er betinget af, at koncernens politikker og procedurer overholder 4. hvidvaskdirektiv.

Videregivelse af oplysninger mellem virksomheder under fælles ejerskab, ledelse og/eller kontrol, jf. § 38, stk. 5
”Søsterselskabsreglens” anvendelsesområde er begrænset til virksomheder i EU/EØS og i tredjelande, der opfylder kravene i 4. hvidvaskdirektiv.

Videregivelse af oplysninger mellem virksomheder, der ikke er en del af samme gruppe eller koncern, jf. § 38, stk. 6
Anvendelsesområdet for denne regel er naturligvis strikt begrænset.

Herunder virker det indlysende og stærkt begrænsende, at oplysningerne skal vedrøre samme kunde og samme transaktion. Endvidere skal modtageren af oplysningerne være underlagt krav til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, der svarer til kravene i 4. hvidvaskdirektiv, samt forpligtelser med hensyn til tavshedspligt og beskyttelse af personoplysninger.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu