17. december 2018

Revision Revisornævnet - God skik - Frikendelser

Sag om genoptagelse – revisor frifindes som sagen var forelagt

En klage skal være begrundet og dokumenteret. Det var ikke tilfældet i en sag indbragt af en kurator, der alene ud fra de anmeldte krav i et konkursbo mente at kunne fastslå, at selskabskapitalen ikke havde været intakt, og at der i øvrigt forelå et ulovligt aktionærlån på tidspunktet for en genoptagelseserklæring afgivet 10 måneder før. Det var således ikke revisors ansvar at dokumentere klagen.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKurator i et konkursbo efter et selskab indbragte revisor den 2. februar 2018 vedrørende angiveligt dårligt arbejde i forbindelse med en genoptagelseserklæring afgivet den 15. oktober 2014. Skæringsdagen i konkursboet var den 13. august 2015.

Indbringelsen omfattede tre klagepunkter efter Revisornævnets forståelse af klagen:

  1. Revisors konklusion om, at selskabets egenkapital på tidspunktet for genoptagelse af virksomheden svarede til selskabskapitalen, var udokumenteret.
  2. Revisors konklusion om, at selskabet ikke havde ydet lån til selskabsdeltagere, var udokumenteret.
  3. Revisor havde tilsidesat sin opbevaringspligt efter revisorlovens § 23 ved ikke at være i besiddelse af de dokumenter, der lå til grund for hans erklæring, og som skulle være opbevaret af ham. 

Efter Revisornævnets opfattelse havde det formodningen imod sig, at selskabskapitalen var intakt 15. oktober 2014. Klager havde imidlertid ikke forelagt anden dokumentation herfor end en opgørelse, der viste, at 1.710 t.kr. af de i alt anmeldte krav i boet med 2.020 t.kr. var opstået før 15. august 2014, ligesom der heller ikke var fremlagt dokumentation for det påståede ulovlige aktionærlån.

Det var endvidere klager, der var nærmest til at fremlægge materialet, der dokumenterede klagepunkterne, hvilket var relevant i relation til revisors angivelige mangelfulde iagttagelse af sin opbevaringspligt.

Da klagen således var udokumenteret, blev revisor frifundet i det hele i kendelsen af 31. august 2018.

Sag nr. 008/2018

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu