20. januar 2020

Revision Revisornævnet - Bøder 30001 til 99999 - Bøder nul til 30000

Sag om manglende forbehold for ikke-gennemført kapitalnedsættelse (og om moms)

Revisor ikendes en bøde på 30.000 kr. for ikke at have taget forbehold for indregning i årsrapporten for 2017 af en selskabsretlig kapitalnedsættelse, der først gennemførtes i 2018. Nedsættelsen skulle formentlig give plads til et udbytte, der skulle anvendes til at berigtige et ulovligt lån. Så pas på med en sådan ”alvorlig” forkert periodisering. Revisor frikendes på klagepunkterne om momsfritagelse ved rådgivning om og forvaltning af investeringer.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 6-2019 blev indbragt den 15. marts og 27. marts 2019 af direktøren i det klagende selskab.

Sagen indeholdt tre klagepunkter om revisionen af selskabets regnskaber for 2016 og 2017.

De to vedrørte, at momsen i regnskaberne angiveligt havde været forkert, idet selskabets ydelser om rådgivning om og forvaltning af investeringer senere viste sig at være momsfritaget. Ifølge klager havde revisor derfor tilsidesat god revisorskik, ”idet tallene i årsrapporternes omsætning, balance-posten skyldig moms og specifikationers punkt 6 ikke lever op til Årsregnskabsloven.” Herved havde revisor ”indleveret forkerte årsregnskaber til myndighederne, hvilket er særligt problematisk, da klager er under tilsyn af Finanstilsynet”.

Ved den nye revisors intervention havde selskabet i afgørelse af 8. januar 2019 fået 363.496 kr. tilbage, dog ikke for perioderne 1. oktober 2014 til 31. december 2014 og 1. januar 2015 til 30. juni 2015 på grund af forældelse.

Revisornævnet frikendte revisor ud fra de forudsætninger, herunder om momspligten, der var gældende på tidspunktet for revisionen. Ledelsen havde ansvaret for regnskabsaflæggelsen og havde hele tiden faktureret sine ydelser med moms.

Revisor påtog sig i 2017 opgaven om at rådgive klager om muligheden for momsfritagelse. Efter revisors anbefaling blev der indhentet svar fra en momsekspert. Denne anbefalede at foretage ændringen i januar 2018 og hertil, at der ikke blev søgt om tilbageførsel af moms fra tidligere perioder under henvisning til, at der alternativt kunne foreligge pligt til at betale lønsumsafgift. Denne anbefaling blev tiltrådt af klager i en mail af 18. januar 2018. Der var ikke grundlag for at kritisere revisors accessoriske rådgivning i tilknytning til revisionen. Dette resultat påvirkedes ikke af, at revisor forud for rådgivningen havde haft den opfattelse, at klager skyldte moms for 2014 og 2015.


På det tredje klagepunkt fandt Revisornævnet derimod revisor skyldig. I årsrapporten havde der været indarbejdet en kapitalnedsættelse fra 550.000 til 50.000 kr. på trods af, at denne først var blevet vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2018. Revisor havde ikke modificeret sin konklusion med et forbehold. Denne tilsidesættelse af god revisionsskik betragtedes som grov, idet den åbnede mulighed for at udlodde udbytte med et langt større beløb, end lovgivningen tillod. Forseelsen takseredes til en bøde på 30.000 kr. Udbyttet skulle efter sagsfremstillingen formentlig anvendes til at reparere et ulovligt lån.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu