12. oktober 2022

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Sagkyndigt medlem til Energiklagenævnet

FSR - danske revisorer har nu muligheden for at indstille et sagkyndigt medlem med relevant uddannelse og faglig indsigt til Energiklagenævnet


Mette Kramshøj Flinker Chefkonsulent
zxs@sfe.qxBaggrund

Energiklagenævnets hovedopgave er at være klageinstans for afgørelser truffet af energimyndighederne efter de væsentligste love inden for energiområdet. Det drejer sig navnlig om afgørelser truffet af Energistyrelsen, Forsyningstilsynet, Energinet og kommunerne. Nævnets opgave er således at behandle de retlige forhold, såvel som de skønsmæssige forhold i de berørte myndigheders afgørelser. Sammensætningen består af én formand, én næstformand og en række uvildige sagkyndige medlemmer, som beskikkes for en 4-årig periode


Kompetencekrav

  • Nævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt juridisk og teknisk sagkundskab, jf. forretningsordenens § 2, stk. 2.
  • Det sagkyndige medlem skal have sagkundskab inden for regnskab og revision.


Vederlag

Vederlagssatsen fastsættes til 385,60 kr. pr. time i april 2022 niveau (svarende til 340,00 kr. i marts 2012 niveau) i overensstemmelse med rammerne i cirkulære af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten samt ud fra, hvad medlemmer i tilsvarende eller lignende organer i Nævnenes Hus modtager i vederlag. Udbetaling af særskilt vederlag sker pr. erlagt arbejdstime for udført arbejde for nævnet. Vederlag udbetales løbende.


Forventet arbejdsbelastning

Hvert år behandler nævnet ca. 200 sager, hvor nævnet sammensættes under hensyn til sagernes karakter. Der afholdes ca. 6 nævnsmøder om året. Arbejdstiden for sagkyndige medlemmer afhænger af sagernes kompleksitet og tilgangen af sager. Nævnsmøder i Energiklagenævnet afholdes virtuelt eller ved fremmøde i Viborg.


Er du interesseret?

Er er du interesseret i at blive sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet, skal du sende dit CV samt skrive en kort motiveret ansøgning (ca. 5 linjer) og sende til Mette Kramshøj Flinker på mkf@fsr.dk senest den 25. oktober 2022. Dertil bedes du udfylde skemaet til ansøgninger. Navngiv din ansøgning ”Kandidat til Energiklagenævnet”.

Læs mere om Energiklagenævnet her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber