07. maj 2020

Skat Skat - Info fra skat

Samlet information om kontrollerede transaktioner for selskaber og hovedaktionærer

FSR har i fem nyheder fortalt om indberetning af kontrollerede transaktioner for selskaber og hovedaktionærer. Denne nyhed samler nyhederne, og fortæller samtidig om forbedringer i bilag 05.021, som Skattestyrelsen har opdateret.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838I september 2019 ændrede Skattestyrelsen i selskabers oplysningsskema. Felt 67 som omhandler kontrollerede transaktioner blev ændret til:

”Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter.”

Ændringen betyder, at selskaber som i indkomståret 2019 har haft handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter er indberetningspligtige – uanset beløbsstørrelsen.

Ændringen betyder også, at hovedaktionærer som i indkomståret 2019 har haft handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med sit selskab skal indberette disse – uanset beløbsstørrelsen.

Selskaber indberetter tallene via DIAS, og hovedaktionærer skal benytte bilag 05.021.

Løn og udbytte

Løn og udbytte ikke indberettes for indkomståret 2019. Det gælder både for selskaber og hovedaktionærer.

Det fremgår både i DIAS og i bilag 05.021, at løn og udbytte ikke skal indgå som kontrollerede transaktioner. 

Skattestyrelsen har valgt denne tilgang, da løn og udbytte indberettes i andre it-systemer, der tilhører Skatteforvaltningen.

Det betyder, at posterne løn og udbytte ikke skal indgå som en delmængde af hverken et selskabs eller en hovedaktionærs kontrollerede transaktioner.

Løn og udbytte er fortsat kontrollerede transaktioner. Det kan fx få en betydning, når det drejer sig om Skattestyrelsens adgang til forlænget ligningsfrist, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 5.

Skattestyrelsen informerede om denne ændring den 21. april 2020. Skatteydere, som har indberettet forud for den dato og i overensstemmelse med tidligere retningslinjer, behøver ikke anmode om genoptagelse. Der er ikke krav om at foretage ændringer til allerede foretagne indberetninger, hvor løn og udbytte er indgået. 

Indberetningspligten i bilag 05.021

Hovedaktionæren skal udfylde bilag 05.021, når denne har kontrollerede transaktioner med sit selskab, og skemaet skal vedhæftes hovedaktionærens oplysningsskema.

NYT: Skattestyrelsen har den 7. maj udsendt en ny udgave af bilag 05.021. Forbedringen består i, at når en hovedaktionær kun har haft kontrollerede transaktioner i form af løn eller udbytte, skal kun felterne 1-9 i bilag 05.021 udfyldes. Det fremgår også øverst i det opdaterede bilag samt i den medfølgende vejledning. 

I de situationer, hvor hovedaktionæren har kontrollerede transaktioner – udover løn og udbytte – fx renter fra en mellemregningskonto, skal alle felterne 1-35 i bilag 05.021 udfyldes.

FSR er i dialog med Skattestyrelsen om en ny udformning af bilag 05.021, men hovedaktionærer eller rådgivere skal ikke forvente flere ændringer i forhold til indberetning for indkomståret 2019.

Indberetning af bilag 05.021

Skattestyrelsen har sørget for, at indberetning af bilag 05.021 kan ske via kontaktformularen i TastSelv Borger.

Benytter man følgende sti, burde indberetningen være relativ enkel. 

Kontakt i menu

Vælg Skriv til os

Vælg Indsend/indberet til os (fx blanket)

Vælg Oplysninger om kontrollerede transaktioner (05.021)

Behandlingen af udvalgte transaktioner

Skattestyrelsen har på opfordring fra FSR forholdt sig til udvalgte transaktioner. 

Transaktioner ml. selskab og hovedaktionær:

  • Hovedaktionæren har en mellemregning i sit favør, for udlæg han foretaget for selskabet. Skal mellemregningen indberettes som en kontrolleret transaktion, og i hvilken rubrik.

Ja, udlæg eller transaktioner på en hvilken som helst mellemregningskonto mellem forbundne parter, herunder med hovedaktionæren, er en kontrolleret transaktion og indgår i det samlede lånebeløb som specificeret i pkt. 32 og 33.

  • Såfremt hovedaktionæren har et tilgodehavende i selskabet og det forrentes, skal renten så indberettes som en kontrolleret transaktion, uanset størrelsen af den beregnede rente, og i hvilken rubrik?

Ja, renten skal fastsættes på armslængdevilkår og indgå i pkt. 18/19 finansieringsindtægter/-udgifter.

  • Kontrollerede transkationer mellem selskab og hovedaktionær, hvori der indgår ydelser pålagt moms

Kontrollerede transaktioner, hvori der indgår ydelser pålagt moms, skal oplyses med moms.

Transaktioner ml. selskaber:

  • Sambeskatningsbidrag efter selskabsskatteloven § 31, stk. 8?

Sambeskatningsbidrag er lovbestemt og har ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 8. Sambeskatningsbidrag anses derfor ikke for en kontrolleret transaktion.

  • Stiftelse af et datterselskab

Stiftelse af et datterselskab via kontanter anses for en kontrolleret transaktion.

  • Stiftelse af et datterselskab med apportindskud anses for en kontrolleret transaktion, jf. herved SKM2018.91.ØLR

Transaktionen, herunder værdien af apportindskuddet i henhold til ligningslovens § 2 kan oplyses i rubrik 529a, b, d, ”Har der været kontrollerede transaktioner af køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder".

  • Likvidationsprovenu fra et datterselskab​

Likvidationsprovenu fra et datterselskab i form af likvide midler anses for en kontrolleret transaktion.

  • Likvidationsprovenu fra et datterselskab i form af aktiver anses for en kontrolleret transaktion.

Transaktionen, herunder værdien af aktiverne i henhold til ligningslovens § 2, kan oplyses i rubrik 522a, b og d ”Andre indtægter omfatter fx indtægter vedrørende koncernintern forsikring (captives), afståelse af aktivitet, nedlukning, omstrukturering".

Selskaber med forskudt indkomstår

I de situationer, hvor selskaber har forskudt indkomstår, skal revisor være opmærksom på, at hovedaktionæren indberetter for kalenderåret 1/1-31/12 2019. Det vil derfor i de situationer være nødvendigt at foretage opdeling af selskabets og hovedaktionærens transaktioner, når der indberettes i bilag 05.021. 

Fremadrettet

FSR er meget opmærksomme på det uhensigtsmæssige i, at alle transaktioner uanset beløb skal indberettes. 

FSR er løbende i dialog med Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, hvordan vi kan gøre det bedre, når der skal indberettes for indkomståret 2020. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu