28. november 2016

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Selskab fravalgte revisionen – men pålagt revision/udvidet gennemgang umiddelbart

I nedenstående sag havde et selskab fravalgt revisionen i forlængelse af, at revisor havde modificeret konklusionen i sine revisionspåtegninger, og i de sidste tre år stærkt som afkræftende konklusioner. Selskabets regnskab blev udtaget til regnskabskontrol, som resulterede i, at selskabet skulle indsende en ny årsrapport for året efter fravalgsåret. Og denne skulle underkastes revision eller udvidet gennemgang.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSelskabets direktør indbragte klagen over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 19. november 2015 for Erhvervsankenævnet den 15. december 2015. Erhvervsankenævnet stadfæstede afgørelsen i sin kendelse af 4. juli 2016.

Selskabet havde en balance, der næsten udelukkende bestod af to poster: nogle få debitorer, hvis saldi havde været uændrede igennem en årrække, og aktiverede skattemæssige underskud fra tidligere år. Virksomhedens årsrapporter havde således udvist underskud bortset fra to af de tre seneste år, hvor der var realiseret relativt mindre overskud. Selskabets forretningsgrundlag var parallelt hermed skiftet fra at være producent af højttalere til at bygge på royaltyindtægter fra diverse varemærkerettigheder.

I de foregående tre år havde revisor haft grundlag for afkræftende konklusioner pga. gennemgribende uenighed om de uændrede debitorsaldi og aktiveringen af den udskudte skat. Det er nærliggende at formode, at disse stærke modifikationer havde haft betydning for fravalget af revisionen med virkning for regnskabsåret 2013/14.

Den ureviderede årsrapport, der blev modtaget den 18. september 2014, blev imidlertid udtaget til regnskabskontrol. Selskabet var i brevvekslingen med Erhvervsstyrelsen ikke i stand til at dokumentere, at værdien af de gamle debitorer var intakt, og at de fremtidige indtjeningsforventninger via varemærkerettighederne kunne begrunde fuld aktivering af de skattemæssige underskud.

Selskabet blev derfor pålagt at udarbejde en ny årsrapport for 2014-15 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Denne nye årsrapport skulle revideres eller underkastes udvidet gennemgang.

Kendelse af 4. juli 2016 (j.nr. 2015-14671)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu