02. juni 2021

CSR og bæredygtighed Internationalt - Bæredygtighed

Stærk fælles stemme i CSRD-høringssvar fra hele syv organisationer, herunder FSR – danske revisorer

Forslag i nyt EU-direktiv for bæredygtighedsrapportering (CSRD) tages godt imod af syv danske erhvervsorganisationer, dog med visse betænkeligheder. Det er lykkedes at formulere en fælles holdning til, hvad den danske regering gerne skal arbejde med i forhandlingerne om det endelige direktiv.


Lisbeth Frederiksen Chefkonsulent
yse@sfe.qx 4193 3185EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. april 2021 et udkast til omfattende ændringer af kravene til den ikke-finansielle rapportering, som vil påvirke de virksomheder, der i dag er omfattet af pligten til at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. Vi har skrevet om dette i flere omgange:

Der er tale om et betydningsfuldt udkast for regnskabsaflæggerne og for revisorbranchen, hvilket er afspejlet i den store fokus på nyhedsfronten. Kravene til indhold og format bliver mere håndfaste, og behovet for revisors involvering øges – både til rådgivnings- og erklæringsopgaver. Regnskabsbrugerne, herunder især långivere og investorer, har stor interesse i en værdifuld udvikling i rapporteringsstandarder, og virksomhederne selv har interesse i, at administrationsomkostningerne ikke overstiger værdien af oplysningerne.

En vigtig stærk stemme til den danske regering

Danmark har længe været i front og udviklet en god praksis for CSR-/ESG-rapportering. Denne skal vi bibeholde og videreudvikle inden for rammerne af det nye direktiv. Derfor er det vigtigt, at den danske regering får en stærk stemme, når det endelige direktiv skal forhandles på plads med EU-Kommissionen og de andre medlemsstater.

Der er mange forskellige interesser at tage hensyn til på EU-niveau– eksempelvis lande med forskellig modenhed i CSR-/ESG-rapportering, og på tværs af landene er der regnskabsbrugernes, virksomhedernes og revisorernes egne interesser. I Danmark har vi med vores fælles høringssvar vist, at syv erhvervsorganisationer, med forskellig interesse i og tilgang til rapporteringen, kan blive enige om en fælles holdning til EU-Kommissionens udkast. Det i sig selv giver den danske regering en stærk stemme, hvis den vil benytte sig af vores høringssvar, hvilket vi naturligvis tror og håber på.

Du kan læse det fælles høringssvar.

De fælles holdninger handler blandt andet om vigtigheden af værdiskabende rapportering, om behovet for en vis fleksibilitet, om sikring af sammenhænge mellem nye standarder og eksisterende standarder og lovgivning, proportionalitet i specifikke krav og udfordringer ved tidsplanen.

De syv erhvervsorganisationer bag høringssvaret er: FSR – danske revisorer, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier, Landbrug & Fødevarer, Finans Danmark og Forsikring & Pension.

Vi har suppleret høringssvaret med et særskilt svar fra foreningen, som har fokus på uddannelsesindsats for revisorer og betingelser for de foreslåede krav om erklæringer på bæredygtighedsrapportering. Det kan du læse om her.

Efteruddannelse

I efteråret 2021 udbyder FSR – danske revisorer to webinarer omkring CSR-/ESG-rapporteringer. Det første webinar afholdes den 12. oktober og stiller skarpt på revisor som CSR-/ESG-rådgiver, og den 2. november afholder vi et webinar med fokus på bæredygtighedsrapportering og klimaregnskab.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber