14. oktober 2014

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Revision - Udvidet gennemgang - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv

Supplerende oplysninger om andre forhold (Erklbek. § 7, stk. 2) ved andre opgaver end revision eller udvidet gennemgang

I Fagligt Center har vi modtaget flere forespørgsler om revisors ret/pligt til at medtage supplerende oplysninger om andre forhold ved andre opgaver end revision og udvidet gennemgang af regnskaber. Omtalte problematik er også drøftet i Jesper Seehausens bog ”Revisor og revision i selskabsretligt perspektiv”, side 414-415. Vi har forelagt spørgsmålet for Revisionstekniske Udvalg, der har givet udtryk for følgende opfattelse:


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qx


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Supplerende oplysning om andre forhold (erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2) ved andre opgaver end revision og udvidet gennemgang af et regnskab

Af erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, følger, at revisor skal medtage en supplerende oplysning om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden o.a.

Bestemmelsen er anført i bekendtgørelsens kapitel om revisionspåtegninger på regnskaber og retter sig således alene mod opgaver om revision af årsregnskaber og andre tilsvarende regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 2. Ved introduktionen af erklæringer om udvidet gennemgang blev bestemmelsen udvidet til også at gælde for denne type af opgaver, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 9, stk. 1, nr. 7. 

Vedrørende spørgsmålet om revisors ret til at medtage supplerende oplysninger af denne art ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller udvidet gennemgang eksempelvis ved erklæring om review eller ved erklæring om assistance med regnskabsopstilling, er det udvalgets opfattelse, at en sådan supplerende oplysning som udgangspunkt vil være en overtrædelse af revisors tavshedspligt, jf. revisorloven § 30.

Udvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på revisorloven § 22 om revisors pligt til rapportering om økonomisk forbrydelse, som er relevant ved såvel erklæringsopgaver med sikkerhed som andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug (jf. revisorloven § 1, stk. 2 og stk. 3.)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu