16. marts 2021

Fagligt fokus

Tidligere åbning af investeringsvinduet for grøn omstilling og nyt i føljetonen om renteswaps

Skatteministeriet har fremsat lovforslag om et åbent vindue for investeringer i den grønne omstilling. FSR – danske revisorer er tilfredse med, at ikrafttrædelsestidspunktet er rykket frem i lovforslaget. Og så er der nyt i følgetonen om renteswaps, hvor foreningen arbejder for en lempeligere praksis for andelsboligforeninger og regnskabsklasse A-aflæggere.


Camilla Hesselby Faglig direktør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære Læser

Velkommen til en ny udgave af Fagligt Fokus, hvor du kan læse om Skatteministeriets lovforslag om et investeringsvindue for grøn omstilling, om det videre arbejde med værdiansættelse af renteswapsaftaler og om Erhvervsstyrelsens kontrol af 40 regnskabsklasse C-årsrapporter.

Nyt om investeringsvinduet

I december præsenterede regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti deres Aftale om Grøn skattereform, der indeholder en række ændringer af energiafgifter og skattefradrag, som skal være med til mindske CO2-udledningen. Et af aftalens elementer er et midlertidigt investeringsvindue, hvor afskrivningsgrundlaget på investeringer i fabriksnye driftsmidler foretaget mellem den 23. november 2020 og den 31. december 2022 bliver øget med 16 procent. For at understøtte den grønne omstilling skal de forøgede afskrivninger ikke omfatte maskiner, der drives af fossile brændstoffer.

Lovforslaget, der skal udmønte investeringsvinduet, blev førstebehandlet i Folketinget torsdag den 11. marts 2021. I det fremsatte lovforslag er der lagt op til, at ikrafttrædelsestidspunktet er dagen efter bekendtgørelse af loven, som forventeligt er i april. Dermed er der mulighed for at indarbejde investeringsvinduet i oplysningsskemaet for 2020 uden at skulle søge om at få årsopgørelsen genoptaget.

I den version af lovforslaget, som blev sendt i høring, lagde Skatteministeriet op til, at ikrafttrædelsen skulle være den 1. juli 2021. FSR – danske revisorer har i sit høringssvar lagt meget vægt på, at tidspunktet for ikrafttrædelsen bliver rykket frem for at sikre en mere smidig proces for 2020. At få ikrafttrædelsestidspunktet rykket til før oplysningsfristen for 2020 er med til at lette administrationen både i virksomhederne og hos Skattestyrelsen, da det betyder, at man kan gøre brug af det forøgede fradrag uden først at skulle ansøge om genoptagelse. Jeg vil gerne her kvittere for det gode samarbejde med Skatteministeriet og den lydhørhed, vi har oplevet over for foreningens input. Læs mere om lovforslaget.

Renteswapaftaler i regnskabsklasse A

Som beskrevet i den seneste udgave af Fagligt Fokus har værdiansættelse af renteswapaftaler gennem de seneste måneder fyldt en del i sekretariatet og hos de af foreningens medlemmer, der betjener kunder, som har indgået sådanne aftaler. Se nærmere om problemstillingen. Problematikken har været omtalt i Børsen af flere omgange.

I november 2020 ledte spørgsmål i Folketinget til et ministersvar, hvor det blev slået fast, at virksomhederne ikke uden videre kan anvende værdien opgjort af banken i årsrapporten, og at virksomhederne selv skal forholde sig til værdien af renteswappen, herunder for eksempel sin egen kreditrisiko. Dermed lægges der en fuld IFRS 13 tolkning om måling af dagsværdi ned over årsregnskabslovens bestemmelser. Fortolkningen er en væsentlig ændring i forhold til den hidtidige praksis, hvor renteswapaftaler blev indregnet til den værdi, som banken oplyser, svarende til nutidsværdien af de fremtidige kontraktuelle pengestrømme (kapitalværdien).

FSR - danske revisorer har som følge heraf afholdt en række møder med Erhvervsstyrelsen, ligesom emnet også drøftes i regi af Regnskabsrådet, hvor foreningen deltager. Vi har påpeget de problemstillinger, som dette medfører, og de byrder, som virksomhederne derved pålægges.

Regnskabsklasse A rummer visse muligheder for at anvende andre kriterier end krævet i regnskabsklasse B og C. Foreningen arbejder for, at Erhvervsstyrelsen vil lægge betydelig vægt på denne mulighed i forbindelse med det efterfølgende udvalgsarbejde, som styrelsen har iværksat, hvor der er særlig fokus på at indregne renteswaps i andelsboligforeninger. Læs mere om renteswapaftaler i andelsboligforeningers årsrapporter. FSR – danske revisorer arbejder for, at Erhvervsstyrelsen senere i 2021 formelt bekræfter, at en renteswapaftale i en andelsboligforenings årsrapport kan indregnes med udgangspunkt i den værdi, som banken oplyser, svarende til at den hidtidige praksis videreføres, men under et andet begreb end ”dagsværdi”, for eksempel ”kapitalværdi”.

Det er vores forventning, at muligheden for at fravige dagsværdibegrebet ikke kun kommer til at gælde for andelsboligforeninger, men derimod generelt for alle regnskabsklasse A-aflæggere.

FSR – danske revisorer arbejder i øjeblikket på at færdiggøre notater om regnskabs-, revisions- og skattemæssige overvejelser vedrørende renteswapaftaler. De bliver publiceret på vores hjemmeside snarest muligt.

Erhvervsstyrelsen melder ud om typiske mangler i årsrapporter i klasse C

I en større kontrol af 40 årsrapporter for regnskabsklasse C, har Erhvervsstyrelsen rejst 11 kontrolsager, hvoraf indtil nu syv har medført afgørelser og to er henlagt. De konstaterede mangler er beskrevet i et notat, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort for at undgå tilsvarende overtrædelser. Se notatet.

Hovedparten af manglerne er fundet i ledelsesberetningen, hvor de består af fravær af påkrævede oplysninger og redegørelser, der er for kortfattede eller upræcise. Særligt bliver det opfattet som væsentlige mangler, hvis for eksempel en software virksomhed ikke har beskrevet vidensressourcer, eller hvis en transportvirksomhed ikke har beskrevet miljøpåvirkninger.

Erhvervsstyrelsen har også fundet visse mangler i anvendt regnskabspraksis og oplysninger om nærtstående parter, og når koncernregnskab ikke udarbejdes med henvisning til et overliggende moderselskab. I anvendt regnskabspraksis er problemet i visse tilfælde, at beskrivelsen af væsentlige poster i regnskabet er utilstrækkelig eller helt mangler.

Notatet er omfattende og FSR – danske revisorer har derfor udarbejdet et skema, hvor du kan få overblik over manglerne med henvisning til bestemmelserne. Erhvervsstyrelsen har flere steder suppleret med anvisninger, som ikke direkte står i loven, og som derfor kan opfattes som vejledning. Det fremgår af skemaet, hvad foreningen opfatter som henholdsvis krav og vejledning.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber