26. juni 2017

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Nyt fra myndigheder

Udbyttebetaling i andre værdier end kontanter

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver de selskabsretlige krav til udlodning i andre værdier end kontanter, herunder hvilken retsvirkning det har, hvis kravene ikke overholdes. Notatet kan være relevant i forbindelse med udlodning af en fordring på en kapitalejer (et kapitalejerlån), eller når fordringen overføres som løn.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Erhvervsstyrelsen har udarbejdet notatet på baggrund af en forespørgsel fra SKAT, der har ønsket Erhvervsstyrelsens fortolkning af selskabslovens regler i forbindelse med verserende sager om ulovlige kapitalejerlån.

Vurderingsberetning
Notatet beskriver blandt andet kravene til den (omvendte) vurderingsberetning, der skal udarbejdes, når selskabet ønsker at udlodde en fordring på en kapitalejer (et kapitalejerlån) til kapitalejeren. I afsnit 2.1. om vurderingsberetninger (side 9) skriver styrelsen blandt andet:

”En omvendt vurderingsberetning til brug for udlodning i andre værdier end kontanter skal således indeholde:
1) en beskrivelse af hvert af de aktiver, der udloddes,
2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen,
3) angivelse af værdien af det eller de aktiver, som udloddes, og
4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi af de udloddede aktiver højst svarer til den vedtagne udlodning.”

”Idet vurderingsberetningen udgør en del af beslutningsgrundlaget for generalforsamlingen henholdsvis ledelsen, må det ifølge en formålsfortolkning kræves, at vurderingsberetningen foreligger senest på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen henholdsvis bestyrelses-/direktionsmødet, uanset at dette ikke fremgår direkte af de relevante bestemmelser. Det er således ikke meningsfyldt at kræve, at der skal udarbejdes en vurderingsberetning, hvis ikke vurderingsberetningen skal forelægges for generalforsamlingen henholdsvis ledelsen, inden der træffes beslutning om udlodning af udbytte. Vurderingsberetningen skal netop sikre, at generalforsamlingen eller ledelsen er vidende om det/de udloddede aktiv/aktivers værdi, så det sikres, at aktiverne ikke reelt har en højere værdi, end det beløb, der vedtages udloddet. ”

Lønoverførsel
Notatet skriver også lidt om de betingelser, der efter Erhvervsstyrelsens opfattelse skal være opfyldt, når selskabet lønoverfører en fordring på en kapitalejer (et kapitalejerlån). I afsnit 3 om Lønoverførsel af fordringen (side 10) skriver styrelsen blandt andet:

”Det er styrelsens vurdering, at et selskab, efter der er ydet et ulovligt kapitalejerlån, ikke kan efterrationalisere i forhold til den løn som kapitalejeren har erhvervet ret til. Kapitalejeren kan således ikke med tilbagevirkende kraft anses for at have erhvervet ret til en højere løn, end hvad der tidligere er aftalt og derved erhverve ret til fordringen på sig selv, således at et tidligere ydet ulovligt kapitalejerlån anses for overført som løn og derefter ophørt ved konfusion. Der skal således være et dokumenterbart aftalegrundlag for den løn, som en kapitalejer hævder at have erhvervet ret til.”
 

Se notatet her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber