Forvaltningsrevision

Standarderne om offentlig revision er blevet ajourført og offentliggjort i maj 2021 med ikrafttrædelse for regnskabsåret 2021. Hvilke krav stiller det til revisors arbejde, og hvad betyder de ajourførte standarder for dig? Deltag i dette kursus og bliv opdateret med højaktuel og relevant viden om senest nyt inden for området, så du er klar til at foretage en revisionsplanlægning i overensstemmelse med de ajourførte SOR 6-7 efter kurset primo oktober.


Kurset er for dig der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om dette kun er en biaktivitet for dig. Der undervises på masterniveau.

Udbytte:

  • Få opdateret din viden om forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision
  • Bliv skarp på de ajourførte SOR-standarder
  • Få indsigt i, hvordan du planlægger, udfører og rapporterer din forvaltningsrevision og juridisk kritiske revision
  • Få vejledning i, hvorledes du foretager rapportering af kritiske og andre bemærkninger til revisionen

KURSUSBESKRIVELSE

Standarderne om offentlig revision er blevet ajourført og offentliggjort i maj 2021 med ikrafttrædelse for regnskabsåret 2021. Der er bl.a. sket sproglige forbedringer, præciseringer, herunder introduceres begrebet plantema for at kunne skelne plantemaet fra det mere begrænsede udvalgte emne. I forlængelse heraf præciseres, at emnet for en SOR 6 eller SOR 7 revision kun behøver vedrøre en begrænset del af de relevante dispositioner eller aktiviteter, og det præciseres desuden, at det kan være relevant at udvide emnet, hvis der findes regelbrud eller forvaltningsmangler, uden at de har et omfang, der i sig selv er væsentligt. Beskrivelsen af væsentlighed er opdateret, så den afspejler en mere kvantitativ tilgang, og begreberne samfundsmæssig og politisk betydning er udgået. Det er fastholdt, at væsentlighed altid fastsættes ved revisors faglige skøn, og det er aftalt, at Rigsrevisionen og FSR senere udarbejder en vejledning, der giver mere præcise holdepunkter for revisors vurdering af væsentlighed. Der er præciseringer af revisors reaktioner, når revisor støder på fejl eller andre forhold, som ikke er klart ubetydelige. Der er et nyt krav om en dokumenteret rotationsplan (5-års oversigt) i revisors skriftlige rapportering til den øverste ledelse. SOR 5 er generelt uændret, idet der kun er foretaget konsekvenstilpasninger som følge af ændringerne i SOR 6-7. Hvilke krav stiller det til revisors arbejde, og hvad betyder de ajourførte standarder for dig?

Dette kursus giver dig indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i de ajourførte SOR-standarder og fokuserer på ændringerne. Desuden kommer vi med et bud på, hvorledes revisor sondrer mellem forskellige bemærkninger til forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision i relation til rapporteringen i udtalelsen i revisionspåtegningen, den skriftlige rapportering til den øverste ledelse eller rapportering på anden vis.

For at sikre størst mulig aktualitet sammensættes det detaljerede program først tættere på kursusdagen, men årets overskrifter ser således ud:

  • De ajourførte SOR-standarder om forvaltningsrevision (SOR 7) og juridisk kritisk revision (SOR 6) gennemgås med eksempler
  • Vejledning til SOR-standarderne gennemgås
  • Vejledning til offentlig revision af projektregnskaber gennemgås
  • Erklæringer generelt på det offentlige område, herunder udtalelse af kritik understøttet af en vejledning ”Rapportering af kritiske og andre bemærkninger til revisionen”

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Kursusleder

Lasse Jensen, Statsautoriseret revisor, BDO. Lasse Jensen har mange års erfaring indenfor offentlig revision og er formand for Offentligt Udvalg i FSR.

Carsten Nielsen, Statsautoriseret revisor og partner, KPMG

Lars Jørgen Madsen, Statsautoriseret revisor, Deloitte

 


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber