Værdiansættelse af regnskabsposter og virksomhedstransaktioner

Få styr på værdiansættelse af virksomheder samt materielle og immaterielle aktiver, så du bliver den kompetente rådgiver, der skaber værdi for dine kunder. 


Der er usikkerhed om den økonomiske udvikling i Danmark, og resten af Europa. Inflationen er på vej ned, men en forventet rentesænkning lader endnu vente på sig. På trods af økonomisk usikkerhed gennemføres der stadig et stort antal virksomhedstransaktioner, og kunderne er begyndt at efterspørge mere, og bedre finansiel rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder. 

Dette kursus tilfører dig viden og kompetencer inden for værdiansættelse af virksomheder således at de øgede krav imødekommes, hvorved du kan bidrage til at dine kunders transaktioner bliver værdiskabende.

Årsregnskabsloven stiller stort set samme krav til den regnskabsmæssige behandling af virksomhedstransaktioner som de internationale regnskabsregler, IFRS. Det gælder både i forhold til kravet om en fordeling af købesummen på alle de overtagne aktiver, såvel som kravet til den nedskrivningstest der efterfølgende skal udarbejdes. Dette kursus giver indsigt i de gældende regler, og de værdiansættelsesmodeller som man anvender i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger.

Udover at være et centralt element i forbindelse med virksomhedshandler, så er kursets fokus på værdiansættelse også relevant for rådgivning i en række andre situationer såsom generationsskifter, restruktureringer, bestyrelsesrådgivning, skattesager og etablering af aktieaflønning. Dette fokus er naturligvis også relevant i forhold til den helt typiske revisionsopgave, hvor der er væsentlige regnskabsposter hvor usikkerheder om værdiansættelse og behov for nedskrivningstests er aktuelt.

På kurset arbejder vi aktivt med værdiansættelse af virksomheder samt værdiansættelse af materielle og immaterielle aktiver. Du vil få øget dit kendskab til følgende temaer:

 • Værdiansættelsesmodeller (DCF og multipler) og implementeringen heraf i Excel
 • Fastlæggelse af afkastkrav/diskonteringsfaktor
 • Justering for virksomhedsstørrelse, illikviditet og kontrolpræmier
 • Identifikation af key value drivers og risikofaktorer
 • Værdiansættelse af start-ups og iværksættervirksomheder
 • Hvordan virksomhedssammenslutninger behandles i årsregnskaber udarbejdet efter årsregnskabsloven
 • Værdiansættelse af materielle og immaterielle aktiver
 • Hvordan nedskrivningstests (impairment test) gennemføres på erhvervet goodwill og andre aktiver
 • Informationskilder og supplerende litteratur  

Målgruppe

Kurset er for dig, der er godkendt revisor eller erfaren revisormedarbejder, og som er beskæftiget med virksomhedshandler, betjener kunder der er aktive i forhold til køb og salg af virksomheder, eller for dig som beskæftiger sig med revisionsopgaver med værdiansættelse af regnskabsposter og nedskrivningstests.

Kurset er målrettet både SMV-segmentet og revisorer fra de største revisionsvirksomheder.

Udbytte

Ved at deltage i dette kursus opnår du:

 • Viden og kompetencer inden for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele
 • Viden om hvordan man arbejder konkret med regnskabsmæssig værdiansættelse (eksempelvis nedskrivningstest og købesumsfordeling), herunder også hvordan man værdiansætter materielle og immaterielle aktiver
 • Indblik i hvordan du som rådgiver kan bidrage til værdiskabelsen for dine kunder

Kursets indhold er i store træk uændret i forhold til 2023.

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, praktiske eksempler, cases, opgaver og diskussioner.

8 OE-timer

Kurset giver dig 8 OE-timer inden for området ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

Underviserteam

Her kan ses en lille præsentation af underviserne samt kursusindhold.

https://youtu.be/ZD5ke5hn0zo

Ken L. Bechmann, Professor, Ph.D., Institut for Finansiering, Copenhagen Business School. Ken underviser i Corporate Finance og værdiansættelse på kandidat-, MBA- og CBS Bestyrelsesuddannelserne, og han har modtaget flere priser for sin velstrukturerede og livlige undervisning. Ken har også virket som konsulent, sagkyndig dommer og syns- og skønsmand i forbindelse med flere retssager, hvor værdiansættelser har været et centralt stridspunkt. Endelig er Ken redaktør for fagtidsskriftet Finans/Invest.

Anders C. Madsen, cand.merc., uafhængig finansiel rådgiver, ACM Consulting. Anders er tidligere partner i PwC, hvor han var leder af området Valuation & Modelling. Anders har mere end 25 års erfaring som finansiel rådgiver med særligt fokus på værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele, værdiansættelse af immaterielle aktiver samt regnskabsmæssig værdiansættelse. Anders har qua sin baggrund i PwC stor indsigt i revisors hverdag og hvori de typiske udfordringer og spørgsmål opstår.

Erfaringer fra tidligere år

Følgende udtalelser fra kursisterne i 2023 vil vi særligt fremhæve:

 • ”Undervisere med stort fagligt engangement og god dynamik”
 • ”God energi og entusiasme fra underviserne som formår at formidle såvel relevant teori og praktisk anvendelse af modeller og teori. Indlevende og pædagogisk. Jeg havde følelsen af at tiden gik hurtigt.”
 • ”Meget kompetente undervisere med stor viden om området ”
 • ”God vekselvirkning mellem teori og praksis, med en god relevant rød tråd i hele forløbet.”

Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber