13. august 2018

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Vejledninger

Vejledning om hvidvask i høring

FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar til Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som tilsynet sendte i høring midt juli med høringsfrist den 10. august.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxFSR – danske revisorer har en række bemærkninger til vejledningen, og vores høringssvar kan læses her, ligesom der linkes til udkast til vejledningen, som således ikke endnu foreligger i endelig form.

Den 26. juni 2017 trådte den nye hvidvasklov i kraft, og den nye vejledning skal erstatte den tidligere vejledning fra den 24. april 2013 til den tidligere hvidvasklov. Den gamle vejledning fra 2013 er derfor ikke længere gældende.

FSR – danske revisorer har i forbindelse med udfærdigelsen af vejledningen deltaget i en række møder med Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og en række repræsentanter fra forskellige revisionsvirksomheder. Udfærdigelse af de enkelte kapitler i vejledningen har været drøftet ved møderne, og FSR – danske revisorer har sammen med de deltagende revisionsvirksomheder givet input til vejledningen.

Det er Finanstilsynet, der har været pennefører på vejledningen, da hvidvasklovgivningen henhører under dem. Det betyder, at vejledningen er meget orienteret mod den finansielle sektor, hvilket naturligvis også giver god mening, da risikoen for hvidvask er størst her.

Erhvervsstyrelsen har imidlertid stillet os i udsigt, at styrelsen vil supplere vejledningen med særlige overvejelser omkring revisorer. Det vil ske i et samarbejde med FSR – danske revisorer og de pågældende revisionsvirksomheder. I vores høringssvar har vi ligeledes foreslået, at det i vejledningen præciseres, hvilke krav der udelukkende gælder for de finansielle virksomheder.

En anden væsentlig bemærkning fra vores side er, at vi er uenige i vejledningens beskrivelse af revisors rolle i forhold til revisionskundens overholdelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1. Ifølge denne bestemmelse skal virksomheder og personer omfattet af loven have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Af udkast til vejledningen fremgår for så vidt angår revisors ansvar i relation til klienters politikker/procedurer og kontroller: ”For virksomheder, der har en uafhængig revisionsfunktion, skal denne sikre overholdelsen af virksomhedens § 8, stk. 1-forpligtelse”. FSR – danske revisorer er som nævnt uenig i en så vidtgående fortolkning, og vi har derfor allerede indledt en dialog med Finanstilsynet herom og om revisors rolle i øvrigt særligt i den finansielle sektor.

Når vejledningen foreligger i endelig form, vil den naturligvis blive lagt på foreningens hjemmeside, ligesom vi løbende vil kommentere problemstillinger, som vil opstå hen ad vejen.

FSR – danske revisorer offentliggjorde på hjemmesiden vores egen vejledning til den nye lov i juni 2017, allerede inden loven var trådt i kraft. Vejledningen fra Finanstilsynet vil naturligvis have ”retskraft” forud for vores egen vejledning, som derfor alene vil kunne benyttes som et supplement. Hvis der derfor er uoverensstemmelse mellem de to vejledninger, skal Finanstilsynets vejledning følges.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu