21. april 2020

Corona Faglig opdatering - Skat

Weekendens aftale om blandt andet rentefrit lån er fremsat som lovforslag

Lørdag den 18. april blev Folketingets partier enige om at tilføje yderligere 35 milliarder kroner til dansk erhvervsliv. Aftalen vedrører fire tiltag, herunder adgang til rentefrit lån og fremrykning af skattekreditter for udvikling og forskning. Aftalen er nu fremsat som lovforslag og forventes vedtaget 30. april.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Folketingets partier blev lørdag den 18. april enige om fire tiltag for dansk erhvervsliv til en værdi af cirka 35 milliarder kroner.

Det fire tiltage er 

 • Mulighed for rentefrit lån på moms og lønsumsafgift
 • Udvidelse af loftet på skattekontoen
 • Udskydelse af betalingsfrister for lønsumsafgift
 • Fremrykning af udbetaling af skattekreditter for udvikling og forskning. 

Læs nærmere om aftalen.

I dag har skatteministeren fremsat lovforslaget. Lovforslaget kan læses her. Forslaget forventes vedtaget 30. april.

Rentefrit lån

Lovforslaget giver adgang til rentefrit lån.

Momsregistrerede virksomheder
Er virksomheden kvartalsafregnende, momsloven § 57, stk. 3, kan den ansøge om lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for 4. kvartal 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Er virksomhedsheden halvårsafregnende, momsloven § 57, stk. 4, kan den ansøge om lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for andet halvår af 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Lønsumsregistrerede virksomheder
Lovforslaget indeholder kun adgang for mulighed for rentefrit lån for metode 4-virksomheder. 

For virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven kan man ansøge om et lån for første kvartal 2020, hvor der var frist 15. april 2020. Har virksomheden angivet overskuddet for 2019 kan denne ansøge om et lån på 1/4 af afgiften af overskuddet for 2019.

Betingelser for lånet
Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. Ophører virksomhedens registrering eller inddrages den, skal lånet tilbagebetales inden for 14 dage.

Adgangen til et lån gælder ikke for virksomheder, der:

 1. er under konkursbehandling,
 2. er under rekonstruktionsbehandling,
 3. er under likvidation,
 4. er under tvangsopløsning,
 5. har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
 6. inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
 7. har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
 8. i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre,
 9. ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
 10. er offentlige institutioner.

For så vidt angår punkt 8 og den erklæring, som en uafhængig, godkendt revisor skal afgive, kendes de nærmere detaljer ikke endnu. Det følger af lovforslaget, at det nærmere indhold vil blive fastlagt af skatteministeren.

Ansøgningen om lån skal senest være modtaget hos Told- og Skatteforvaltningen den 15. juni. Der er endnu intet om, hvor man konkret skal sende ansøgning hen. Det bliver sandsynligvis beskrevet i den efterfølgende bekendtgørelse.

Lånet vil blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen og og med beløb, der er overgivet til inddrivelse, som udbetales som lån. Lånet vil blive udbetalt til virksomhedens skattekonto. 

Udvidelse af loftet på skattekontoen

Lovforslaget indeholder mulighed for, at loftet på skattekontoen kan forhøjes til 100 milliarder kroner frem til den 21. april 2021.

Adgangen til at forhøje loftet på skattekontoen forslås at træde i kraft den 7. maj 2020. Frem til den 7. maj 2020 vil loftet fortsat kun kunne være 10 millioner kroner.

Udskydelse af betalingsfrist for lønsumsafgift

For virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige efter metode 4, foreslås det at forlænge angivelsesfristen med 6 uger for opgørelsesperioden vedrørende andet kvartal 2020, og at angivelsesfristen for tredje kvartal skal forlænges med fire uger.

Afgiftsperiode Ordinære frister Udskudte frister
2. kvartal 2020 15. juli 1. september
3. kvartal 2020 15. oktober 16. november

 

Fremrykning af udbetaling af skattekredit

Anmodning om fremrykket udbetaling skal indgives senest den 15. maj 2020 og skal vedlægges oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og som ved afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det pågældende indkomstår straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Anmodningen om fremrykket udbetaling skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor. 

Ved udbetalingen af beløbet modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet.

Yderligere adgang for Skattestyrelsen til at udskyde frister i skattelovgivningen til 1. september

Lovforslaget indeholder udover de fire kendte tiltag yderligere et forslag om en mulighed for Skattestyrelsen til at forlænge frister i skatte- og afgiftslovgivningen, som er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i skattekontrolloven §§ 10-13 – som almindeligvis kendes som oplysningsfristerne for indberetning. Oplysningsfristerne efter skattekontrolloven blev for nylig udskudt til 1. september, og det har efterfølgende vist sig, at flere frister hensigtsmæssigt tilsvarende bør udskydes.

Det er et glædeligt forslag, og i lovforslaget nævnes blandt andet fristen for virksomhedsomdannelse som et eksempel på en frist, der har sammenhæng med oplysningsfristerne i skattekontrolloven §§ 10-13.

Det er endnu ikke til at sige, hvilke frister, der vil blive udskudt, men man må formode, at Skattestyrelsen vil offentliggøre de udskudte frister, umiddelbart efter loven vedtages den 30. april. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber