Læs mere
KLIK OG SE FILMEN

Vi ønsker at være et spejl af branchen

Branchens udvikling

kalder på forandring

Vi samler branchens fagligheder

Revisionsopgaven er blevet mere kompleks, revisionsvirksomhederne dækker nye fagområder, og det omgivende samfund forandrer sig og har brug for tillid til data og information inden for flere felter.

Der er samtidigt sket en brancheglidning, hvor kunderne efterspørger flere og mere specialiserede rådgivningsydelser, som kræver, at branchen kan levere 360-graders service med en ydelsespalette, som rækker ud over branchens traditionelle kerneområder.

Alt dette medfører et stigende behov for specialister og nye kompetencer blandt revisorbranchens medarbejdere og specialister, hvilket afspejles i medarbejdersammensætningen.

Tiden er moden til, at FSR – danske revisorer åbner for nye medlemsgrupper, så foreningen er et spejl af medlemsvirksomhederne. Foreningen og medlemsvirksomhederne skal fortsat hvile på de dyder og adelsmærker, som ligger i revisorernes DNA: Etik, kvalitet og professionel skepsis. At være offentlighedens tillidsrepræsentant forpligter - også i fremtiden.

Bredere medlemsskare

Set i lyset af foreningens nuværende ståsted og den aktuelle udvikling i revisionsvirksomhedernes forretningsområder foreslår bestyrelsen, at foreningen tilbyder medlemskab til revisorbranchens medarbejdere inden for følgende arbejdsområder:

  • Revision og regnskab
  • Skatter og afgifter
  • CSR, ESG og bæredygtighed generelt
  • IT-, data- og cybersikkerhed

Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund kan være meget forskelligartede.

En styrket position

Fordelene for medlemsudvidelsen er mange; dels vil foreningen stå stærkere i den politiske interessevaretagelse, dels vil eksperter tæt på foreningen styrke det faglige arbejde inden for de pågældende felter, og endelig vil udvidelsen skabe et stærkere kit i branchen.

For de enkelte nye medlemmer vil der også være store fordele at hente ved at blive tilknyttet foreningen:

  • Alle faglige medarbejdere inden for regnskab og revision vil eksempelvis få adgang til foreningens låste nyhedsportal.
  • Alle skatte-medlemmer vil eksempelvis få tilsendt skattemagasinet Taxo, få adgang til et væld af skattefaglige nyheder på fsr.dk samt kunne medvirke i foreningens Skatteudvalg.
  • Alle CSR-medlemmer vil eksempelvis kunne deltage i faglige gå-hjem-møder, deltage på kurser og webinarer, få adgang til foreningens låste nyhedsportal samt deltage i relevant udvalgsarbejde.
  • Alle medlemmer inden for IT-, data- og cybersikkerhed vil eksempelvis kunne medvirke i foreningens Cybersikkerhedsudvalg og derigennem være med til at forme fremtidige erklæringer samt få adgang til et væld af relevante faglige nyheder på fsr.dk.

Klar organisering

Praktisk indebærer medlemsudvidelsen, at medlemsbasen opdeles i to typer af medlemskaber:

  • Et personligt medlemskab
  • Et interessemedlemskab

Et interessemedlemskab defineres i denne forbindelse som et begrænset medlemskab, der giver adgang til foreningens ydelser, men uden stemmeret på generalforsamlingerne.

Det er et vigtigt hensyn, at revisoridentiteten fastholdes i foreningen. Derfor vil udelukkende godkendte revisorer have stemmeret på generalforsamlingen gennem deres personlige medlemskab. Derved sikres, at grundværdierne og de strenge regler inden for etik og moral stadig er i højsædet.

Forslaget fremsættes

den 22. september

Din stemme tæller

Bestyrelsens forslag til medlemsudvidelsen fremsættes som en del af generalforsamlingen som afholdes på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København, den 22. september 2020 klokken 9.00-10.00.

Læs indkaldelsen til generalforsamlingen og det konkrete vedtægtsforslag (kræver FSR-login).

Hør Forretningsudvalget begrunde forslaget nedenfor.

Større politisk gennemslagskraft

KLIK OG SE FILMEN

Lars Kronow, partner i Deloitte, viceformand i FSR – danske revisorer:

”Der er sket en forandring i vores verden, herunder i vores kunders verden. Der er en øget kompleksitet og en øget forventning til, at vi tilfører specialistviden, hvilket vi jo også ser sig afspejlet i revisionsfirmaerne, som har flere og flere specialister. Det er for mig enormt vigtigt, at dette også afspejler sig i medlemsskaren for FSR – danske revisorer, og at vi bliver bredere end der, hvor vi kom fra” og fortsætter: ”Det er samtidig vigtigt, at udvidelsen sker med afsæt i de klassiske revisorværdier, såsom høj etik, høj troværdighed og personlig integritet. Heldigvis har vi set, at den prøve allerede er bestået i branchens firmaer, så det er jeg ikke så bekymret for.”

”Det har været vigtigt, at vi tager udvidelsen skridt for skridt, og at vi starter med de faggrupper, som læner sig tæt op ad revisorernes kerneydelser. Det er samtidig helt centralt, at disse faggrupper bliver repræsenteret af ildsjæle, som brænder for foreningen og foreningens arbejde. At være medlem af FSR – danske revisorer betyder nemlig, at man kan tage, men så sandelig også give. Vi har som branche utroligt meget at tilføre på tillidsbarometeret over for kunderne som offentlighedens tillidsrepræsentant. De enheder, som vi byder inden for i foreningen, er enheder, som vil have en stor fordel af at være med, og i sidste instans vil alt dette også være en gevinst for omverden og offentligheden.”

KLIK OG SE FILMEN

Det nuværende kontingentniveau fastholdes

Jens Sørensen, koncernchef og partner i TimeGruppen, viceformand i FSR – danske revisorer:

”Jeg synes, at det er super vigtigt, at branchen har et samlet talerør over for offentligheden, uanset hvor mangeartede branchens firmaer nu måtte være. Vi kan jo se, at også lovgivningen går mere og mere på tværs, og her er det vigtigt, at FSR – danske revisorer sidder for bordenden og repræsenterer hele branchen.”

”Vi skal sikre, at foreningen tager dirigentstokken og giver de ikke-godkendte revisorer i revisorbranchen et fast ståsted. Det vil kunne give den synergi, at vi godkendte revisorer kan få en større bredde i vores faglighed.”

Vi byder

alle relevante fagfolk velkommen

Læs mere

Vil du vide mere?

Brochure

Læs brochuren, hvor bestyrelsens forslag i korthed bliver præsenteret og illustreret.

Brochuren bliver sendt ud til alle medlemmer sammen med medlemsmagasinet SIGNATUR den 9. september.

Fandt du ikke svaret?

Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer, må du endelig kontakte:

Peter Lyng Høiberg
Direktionsassistent og projektchef
2344 6113
pdh@fsr.dk

Charlotte Jepsen
Administrerende­
direktør
3369 1098
cbj@fsr.dk