07. september 2022

Fagligt fokus

Lagerbeskatning som finansielt grundlag for ”Arne-pensionen”. Nødvendig politik eller halvhjertet lovsnedkeri?

Denne uges Fagligt Fokus er dedikeret til forslaget om lagerbeskatning af visse selskabers ejendomsavancer (forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, afskrivningsloven, investorfradragsloven og forskellige andre love). Hvad er baggrunden for at gå fra realisationsbeskatning af fast ejendom (beskatning ved salg) til lagerbeskatning (årlig beskatning)? Hvad er formålet, og hvordan forholder vi os egentlig som brancheorganisation i en situation, hvor man politisk vælger at indføre så omfattende lovændringer af beskatningsmodellen for visse ejendomsavancer?


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kære læser

Velkommen til denne uges udgave af Fagligt Fokus. Denne gang ser vi nærmere på processen i forbindelse med udkast til forslag om lagerbeskatning af fast ejendom, der foreslås indført med virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2023 eller senere. I oktober 2020 indgik regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om at indføre ”Arne-pensionen”. Som de fleste efterhånden ved, er formålet med aftalen at åbne op for en ny ret til tidlig pension, som skal give dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, en mulighed for at trække sig tidligere tilbage.

I en sådan sag forholder vi os i FSR – danske revisorer neutralt til det politiske formål. Til gengæld forholder vi os meget konkret til f.eks. finansieringen og dermed konsekvenserne, når det har betydning for den lovgivning, som vores branche navigerer i. Den politiske aftale om Arne-pensionen finansieres nemlig delvist ved indførelse af lagerbeskatning og et dertilhørende komplekst regelsæt.

Aftalen efterlod en række uklarheder i forhold til de konkrete lovændringer, som dansk erhvervsliv fremadrettet bliver underlagt. Ligesom øvrige branche- og erhvervsorganisationer har vi fremhævet hullerne i osten bl.a. ved at bidrage til drøftelserne, herunder de såkaldte udvalgsspørgsmål (alm. del) til skatteministeren fra Folketingets Skatteudvalg (SAU). Det er en klar prioritet i tråd med vores målsætning om at inspirere det politiske system med konkrete løsninger med henblik på transparent og enkel lovgivning.

Vores høringssvar indeholder visse generelle bemærkninger til argumentationen bag indførelse af lagerbeskatningen. Vi påpeger, at ordningen lader til at være overfinansieret, da den politiske aftale forventer et provenu på DKK 850 mio. årligt, mens udkastet til lovforslaget, som det foreligger, forventeligt indbringer et umiddelbart merprovenu på DKK 1.200 mio. årligt. Vi har foreslået, at grænsen (DKK 100 mio.), der afgrænser, hvornår ejendommene i en koncern er omfattet af reglerne om lagerbeskatning, sættes højere i lyset af merprovenuet.

Vi undrer os også over, at indførelse af lagerbeskatningen begrundes med, at beskatningen af ejendomme ikke skal kunne omgås ved, at fast ejendom overdrages indirekte via et salg af aktierne i det selskab, der ejer ejendommen. Et aktiesalg kontra et aktivsalg er en grundlæggende helt almindelig kommerciel overvejelse. I høringssvaret anmoder vi derfor Skatteministeriet om at redegøre for det grundlæggende omgåelseshensyn, der ligger bag argumentationen. Endelig har vi en lang række af konkrete bemærkninger og spørgsmål til afklaring.

I skrivende stund er der endnu ikke fastsat en tidsplan for behandlingen af det endelige lovudkast, men det forventes fremsat ved Folketingets åbning den første tirsdag i oktober. Jokeren i tidsplanen vil være grundlovens § 32: Statsministerens ret til at udskrive valg fra i dag og indtil den 4. juni 2023. Hvis lovforslaget er under behandling, når der udskrives valg, vil det – ligesom øvrige lovforslag, der ikke er vedtaget – bortfalde. Venstre har dog flere gange meddelt, at de ikke vil gå til valg på en annullering af Arne-pensionen, allerede fordi en lang række danskere har indrettet sig derefter. Til gengæld er de åbne over for at lade aftalen finansiere af et alternativ til lagerbeskatningen.

Med forbehold for valget ser vi frem til resultatet af de mange og omfangsrige høringssvar, efterfulgt af fremsættelsen og første udgave af lovforslaget med henblik på behandling i Folketinget.

Vi vil som brancheorganisation for jer som revisorer og rådgivere til hver en tid appellere til ordentlighed og administrativt enkle regler, hvorfor indførelse af en lagerbeskatningsmodel for visse ejendomme altid kun bør realiseres, hvis det kan gøres med en saglig begrundelse, administrativt enkelt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Halvhjertet lovsnedkeri falder tilbage som en bommerang hos erhvervslivet og dermed hos jer som rådgivere, der tvinges til at arbejde med komplekse og uklare regelsæt. Dem har vi nok af. Derfor er jeg glad for at kunne sige, at vi i FSR – danske revisorer fortsat og løbende bidrager til kvaliteten af ny og eksisterende lovgivning.

Har du fået lyst til at læse FSR – danske revisorers høringssvar til udkastet til forslaget om lagerbeskatning, findes det bl.a. lige her: Lovforslaget om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget (fsr.dk)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber