FSR - danske revisorers øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger foreningens bestyrelse for et år ad gangen. Der er formandsskifte hvert tredje år.


Foreningens position

Med næsten ni ud af ti praktiserende revisorer i medlemskredsen har foreningen en stærk position i forhold til det politiske system.

At kunne repræsentere og skabe tryghed hos de embedsmænd og politikere, som vi samarbejder med.

Derfor er det fortsat et centralt mål at have en høj medlemsprocent blandt de praktiserende revisorer. Målet er i den næste treårige strategiperiode at fastholde en medlemsprocent på ni ud af ti praktiserende revisorer.

Det er imidlertid også vigtigt, at foreningen er tæt på medlemmerne og har bred opbakning i forhold til det politiske arbejde. I den forbindelse spiller det personlige medlemsskab en vigtig rolle for medlemmernes opbakning og engagement i foreningens aktiviteter.

Det personlige medlemsskab vil fortsat være omdrejningspunktet for foreningens dialog med og leverancer til revisorbranchen, og vi vil fortsætte med at monitorere og følge op på tilfredsheden med foreningens arbejde og ydelser.

Det betyder blandt andet, at de årlige medlemsmøder med lokalforeninger og medlemsvirksomheder prioriteres højt med et stærkt ledelsesfokus og involvering.

Del til: