FSR - danske revisorer kan efter anmodning bringe en sagkyndig i forslag til brug for verserende tvister. Det kan for eksempel være i forbindelse med sager ved domstolene eller en voldgiftsret, hvor der skal afholdes syn og skøn, eller såfremt der er opstået uenighed vedrørende en værdiansættelse, som medfører, at der skal udpeges en uafhængig vurderingsmand. FSR – danske revisorer stiller almindeligvis kun godkendte revisorer i forslag. For at sikre, at der foreslås en kompetent og uvildig fagperson på området, samt at processen foregår så effektivt som muligt, er det vigtigt, at følgende oplysninger fremgår af anmodningen:

  • Skønstema / beskrivelse af emnet for skønsforretningen
  • Hvilken virksomhed/branche sagen omhandler
  • Kontaktoplysninger (e-mail) på parter i sagen, der skal have forslaget fremsendt
  • Regnskab hvor dette er relevant
  • Processkrifter, hvor der er tale om retssager
  • En liste over revisionsvirksomheder, parterne på forhånd anser for inhabile
  • Andet materiale, som har relevant betydning for udpegningen

Anmodning samt relevante dokumenter kan sendes pr. almindelig post eller elektronisk til synskon@fsr.dk.

Fra modtagelsen af alle relevante dokumenter er forventet sagsbehandlingstid cirka fire uger. Forventet sagsbehandlingstid er alene vejledende og afhænger af sagens omfang, kompleksitet og krav til den foreslåede sagkyndige.

Der erlægges et gebyr til FSR - danske revisorer på kr. 1.500 (ekskl. moms). Der fremsendes faktura på beløbet til forespørgeren.

Konkret i forhold til processen, navnlig i forbindelse med afholdelse af syn og skøn, gør vi opmærksom på, at FSR - danske revisorer alene forestår opgaven med at stille en skønsmand i forslag, hvorfor korrespondance mellem parterne og den foreslåede skønsmand foregår uden om foreningen. FSR - danske revisorer har således ikke mulighed for at vurdere omkostningsniveauet og derned give et vejledende prisoverslag. Fremsendelse af honoraroverslag og angivelse af tidshorisont for, hvornår besvarelse af skønstemaet kan foreligge, er dermed et anliggende mellem parterne og den foreslåede skønsmand.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kan sekretær Mette Conradsen kontaktes på e-mail mco@fsr.dk.

FSR – danske revisorer bringer en sagkyndig i forslag fra en af de revisionsvirksomheder, som foreningen har indgået et samarbejde med. Såfremt en revisionsvirksomhed ønsker at indgå i dette samarbejde, kan revisionsvirksomheden tillige kontakte Mette Conradsen.

Del til: