De faglige udvalg

FSR - danske revisorer har en række faglige udvalg, hvor foreningens medlemmer aktivt bidrager til at udvikle alt fra nye erklæringer til faglige notater inden for de enkelte udvalgs fagområder.


Betydningen af de faglige udvalg

FSR - danske revisorer har faglige udvalg, som vælges af bestyrelsen. De faglige udvalg spiller en vigtig rolle i eksekveringen af foreningens strategi. Det gælder både i lovgivningsarbejdet og i forhold til at sikre høj kvalitet i foreningens arbejde.

De faglige udvalg repræsenterer en teknisk og faglig ekspertise og en indsigt i den praktiske hverdag i revisionsvirksomhederne og hos deres kunder.

Den ekspertise og indsigt er yderst værdifuld i forhold til foreningens interessevaretagelse og er med til at sikre høj kvalitet i foreningens høringssvar og bidrag til den politiske proces; forhold som er afgørende for den gennemslagskraft og de resultater, foreningen kan opnå.

Det gælder også i forhold til den faglige og forretningsmæssige understøttelse af medlemmerne, hvor udvalgenes involvering er med til at sikre kvaliteten, relevansen og målretningen af foreningens ydelser.

Udvalgene er derfor aktivt involverede i en række specifikke aktiviteter i eksekveringen af foreningens strategi, men de spiller også en central rolle, når det gælder vejledning og fortolkning af internationale standarder og rammerne i lovgivningen.

De faglige udvalg er grundstenen i det faglige arbejde i FSR – danske revisorer.

Udvalgene bidrager på hver deres måde til at sikre, at foreningens medlemmer har den fornødne faglige ballast, der skal til for at kunne bestride hvervet som godkendt revisor, og at der er de bedst mulige rammevilkår for branchen som helhed.

For de enkelte udvalg medfører dette naturligvis en række forskelligartede arbejdsopgaver, men fælles for alle udvalg er, at de ved at bidrage til udarbejdelsen af fortolkninger, vejledninger, høringssvar, mv. i forhold til både national og international lovgivning og i øvrigt ved at bidrage med deres faglige ekspertise på kurser og andre medlemsrettede aktiviteter, helt praktisk er med til at sikre den anseelse som godkendte revisorer nyder i det danske samfund, og som foreningen nyder blandt både lovgivere og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Responsumudvalget

Bidrager til at give responsa og vejledende udtalelser om rimeligheden af et honorar på foreningens vegne.

Revisionsteknisk Udvalg

Bidrager til at sikre en ensartet og høj kvalitet og drift af udvikling inden for revision og andre erklæringsopgaver.

Regnskabsudvalget

Bidrager til at formulere holdninger til regnskabsmæssige forhold og gør sin indflydelse gældende på regnskabsmæssige forhold, nationalt, europæisk og internationalt.

Skatteudvalget

Bidrager til at varetage revisorstandens interesser på det skattemæssige område og overvåger, at der i lovgivning og administration opretholdes en høj grad af retssikkerhed. 

Kvalitetsudvalget

Bidrager til at undersøtte foreningens arbejde med at sikre høj kvalitet af revisors arbejde med henblik på at styrke revisors omdømme.

Det Finansielle Udvalg

Bidrager til at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for den finansielle branche.

Cybersikkerheds-udvalget

Bidrager til at understøtte og drive foreningens indsats på it-, cyber- og persondataområdet.

Etikudvalget

Bidrager til at sikre en ensartet og høj revisoretik samt søge at påvirke udformningen af love, administrative forskrifter og etiske retningslinjer.

Bæredygtighedsudvalget

Bidrager til at understøtte revisor som den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med private og offentlige virksomheders arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR).

Offentligt udvalg

Bidrager til at søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed.

Hvidvaskudvalget

Bidrager til at sikre en ensartet og høj kvalitet af revisorers arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber

Del til: