Hvad er resultatet af en revision?

Revisionens konklusion angives i revisionspåtegningen i årsregnskabet.


Konklusionen fra revisors arbejde er den offentligt tilgængelige revisionspåtegning (erklæring om revision) i årsregnskabet.

Det fremgår af revisionspåtegningen, om årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de relevante regnskabsstandarder, og om årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. balancedagen og resultater af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret. Det fremgår også af revisionspåtegningen, om revisor har fundet anledning til at modificere sin erklæring - eksempelvis ved at tage et forbehold for værdiansættelsen af en regnskabspost eller ved at fremhæve et særligt forhold i årsregnskabet.

Hvis virksomheden er af interesse for offentligheden ("Public Interest Entities" eller "PIE"), skal revisor i revisionspåtegningen også uddybe de centrale forhold ved revisionen ("Key Audit Matters" eller "KAM"), som er de forhold, der efter revisors faglige vurderinger er af størst betydning for revisionen.

Hvad viser en revision ikke?

Revisor vurderer ikke, om beslutninger truffet i virksomheden er forretningsmæssigt fornuftige. Revisors opgave er at sikre, at oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktivitet i det seneste år. Det er ikke formålet med en revision at vise, om det er gået godt eller skidt med virksomheden. Den vurdering må regnskabslæseren selv foretage. Det primære værn herimod er virksomhedens forretningsgange og interne kontroller (inklusive it-kontroller), som revisor vurderer og efterprøver.

En revision er ikke en fuldstændig kontrol af alle virksomhedens økonomiske handlinger, men gennem en række stikprøver sættes revisor i stand til at konkludere, om årsregnskabet giver et retvisende billede.

Hverken revisor eller virksomhedens ledelse kan spå om fremtiden. Når man læser et årsregnskab, skal man derfor være opmærksom på, at nogle af tallene i årsregnskabet kan være afhængige af begivenheder, der ligger ude i fremtiden. Tallene vil derfor være behæftet med større eller mindre risiko. Et eksempel kan være, at en virksomhed har penge til gode hos en kunde. Efter at årsregnskabet er aflagt, kan kunden gå konkurs, og tilgodehavendet er tabt. Dette tab kunne ikke forudses.

Del til: