Udvalget har som formål at afgive responsa og vejledende udtalelser om rimeligheden af et honorar på foreningens vegne.


Responsumudvalget er et fagligt udvalg, der kan behandle forespørgsler vedrørende god revisorskik – herunder god revisionsskik, god rådgivningsskik, god revisoretik og god regnskabsskik – og rimeligheden af et af foreningens medlemmer faktureret honorar.

Typiske forespørgere er revisors kunder, disses advokater eller offentlige myndigheder. Det er en forudsætning for behandlingen, at forespørger har en retlig interesse i sagen, dvs. at forespørger er direkte part.

Udvalget behandler ca. 80 sager årligt og den normale sagsbehandlingstid er 6-8 måneder. Der opkræves et sagsbehandlingsgebyr, som fastsættes i hver enkelt sag ud fra dennes omfang og kompleksitet. Beløbet er minimum 10.000 kr. (ekskl. moms.)
For honorarforespørgsler er sagsbehandlingsgebyret fast på 5.000 kr. (ekskl. moms).

Udvalget arbejder i henhold til Forretningsordenen.

Responsumudvalgets medlemmer vælges på foreningens generalforsamling og er således uafhængige af bestyrelsen. Medlemmer vælges for to år ad gangen og kan genvælges.

Praktisk sagsbehandling 

Når en sag indsendes til sekretariatet, vil den blive underlagt en indledende screening med henblik på videresendelse til formandskabet til endelig accept af sagens behandling i Responsumudvalget. 

Sager realitetsbehandles af tre medlemmer af udvalget, før den færdigbehandles i det samlede, habile udvalg og svarbrev formuleres og afsendes på mail fra sekretariatet. 

Såfremt en indsendt sag ikke er del af en retssag, vil den implicerede revisor blive kontaktet af sekretariatet med henblik på indsendelse af konkret materiale samt kommentarer til de stillede spørgsmål. 

Til en sags behandling bedes følgende materiale fremsendt: 

 • Spørgetema 

 • Skriftlig sagsfremstilling 

 • Dokumentation (fx aftalebrev, årsrapport og revisionsprotokollat, fakturaer, div. Mailkorrespondance, mv.) 

Sager bedes indsendes på mail til responsum@fsr.dk  

Udvalgets normale sagsbehandlingstid regnet fra det tidspunkt, hvor alt sagsmateriale er modtaget og indledende sagsbehandlingsgebyr er betalt, er 2-6 måneder, afhængigt at sagens størrelse og kompleksitet. 
Sagsbehandlingsgebyret fastsættes på baggrund af kompleksitet og omfang ved accept af de enkelte sager. 

Udvalget holder møde cirka en gang om måneden, og alle sager behandles først af et tremandsudvalg (dvs. tre medlemmer af Responsumudvalget), evt. med bistand fra sekretariatet, og herefter på et eller flere udvalgsmøder med deltagelse af alle habile medlemmer. 

Er et udvalgsmedlem inhabil i en given sag, deltager medlemmet ikke i sagsbehandlingen og er ikke til stede, når sagen drøftes på et udvalgsmøde. 

Personligt fremmøde med videre 

Responsumudvalgets sager behandles på grundlag af parternes skriftlige indlæg og indsendte bilag. Normalt er sagerne godt belyst med parternes skriftlige indlæg, og der er ikke behov for, at parterne giver personligt møde for udvalget.  

 
Det kontradiktoriske princip benyttes ikke i udvalgets sagsbehandling, hvilket betyder, at parterne ikke får mulighed for løbende at kommentere på det indsendte materiale eller udvalgets behandling af sagen. 

Såfremt konkret materiale, som anses for nødvendigt for sagens behandling, ikke er indsendt enten af forespørger ved sagens påbegyndelse eller af revisor ved dennes besvarelse af sekretariatets henvendelse, vil det konkrete materiale blive anmodet fremsendt til sekretariatet. 

Sagens parter vil ikke blive kontaktet yderligere i forbindelse med den løbende sagsbehandling. 

Svarenes betydning 

Responsumudvalgets svar er at regne som et ekspertvidneudsagn i fx en retssag.  

Responsumudvalget kan ikke pålægge eller idømme foreningens medlemmer straf eller bod, ligesom udvalget ikke kan tage stilling til juridiske spørgsmål, som fx aftaleretlige eller erstatningsretlige spørgsmål. Udvalget kan heller ikke tage stilling til spørgsmål om bortfald af retten til at opkræve honorar.  

Der henvises i øvrigt til Revisornævnet [link], som kan behandle disciplinære sager i henhold til Revisorloven [link]. Responsumudvalget kan ikke behandle spørgsmål, som samtidig behandles i Revisornævnet. 

Juridiske spørgsmål henvises til domstolene. 

Kan man klage over Responsumudvalgets svar? 

Når udvalget har besvaret et spørgetema, kan besvarelsen ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. 

Begge parter i en sag kan indsende supplerede spørgsmål, som vil blive behandlet i lighed med enhver anden sag. 

FSR – danske revisorers sekretariat kan ikke kommentere på eller i øvrigt forholde sig til Responsumudvalgets besvarelser og sagsbehandling. Dette gælder også for FSR – danske revisorers bestyrelse. 

Spørgsmål og svar om Responsumudvalget

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om Responsumudvalget og indgivelse af forespørgsler om godkendte revisorer.

Kan jeg klage over en revisor?

Responsumudvalget er et fagligt udvalg, der kan tage stilling til, om en revisor har tilsidesat god revisorskik og til rimeligheden af en revisors honorar. Udvalget behandler ikke som sådan klagesager, men derimod faglige forespørgsler. Responsumudvalget kan ikke pålægge eller idømme revisor nogen form for straf eller bod.

Disciplinære klager jævnfør Revisorloven henvises til Revisornævnet.

Juridiske spørgsmål, for eksempel om aftaleret eller erstatningsspørgsmål, henvises til domstolene.

 

Hvad er et spørgetema?

Et spørgetema er en liste over konkrete, revisorfaglige spørgsmål, som man ønsker, at Responsumudvalget skal svare på. Udvalget kan ikke forholde sig til en generel klageskrivelse og kan heller ikke påtage sig at udlede eller tolke spørgsmål ud fra en sagsfremstilling.

 

Kan Responsumudvalget tage stilling til erstatningsmæssige spørgsmål?

Nej. Responsumudvalget kan ikke tage stilling til, om en revisor skal betale erstatning. Udvalget kan tage stilling til, om en revisor har tilsidesat god revisorskik og til rimeligheden af en revisors honorar. Det er domstolene, der bestemmer, om en revisor skal betale erstatning.

 

Hvordan indgiver jeg min forespørgsel?

Du kan indsende sagen på mail til responsum@fsr.dk.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan indgive en forespørgsel med videre, kan du kontakte sekretariatet for en telefonisk vejledning.

 

Kan Responsumudvalget hjælpe mig med min sag og yde rådgivning?

Nej. Responsumudvalget besvarer kun forespørgsler vedrørende, om en revisor har tilsidesat god revisorskik og/eller om rimeligheden af en revisors honorar.

Hvad kan jeg spørge Responsumudvalget om?

Du kan indsende spørgsmål om en revisors adfærd. Ved adfærd forstås, om revisor har overholdt god revisorskik – herunder god revisionsskik, god rådgivningsskik, god regnskabsskik og/eller god revisoretik – i kundeforholdet. Det forudsætter blot, at du har en retlig interesse i at få svar på de stillede spørgsmål; det vil sige, at revisors ageren har haft en direkte indflydelse på dig eller din forretning.

Du kan spørge om rimeligheden af et af FSR – danske revisorers medlemmers faktureret honorar; det vil sige det beløb, som din egen revisor kræver for sit arbejde. Det er dog en forudsætning, at revisor er medlem af FSR – danske revisorer.

Hvis det drejer sig om erstatningskrav mod en revisor, kan Responsumudvalget ikke afgøre sagen; en sådan afgørelse skal træffes af domstolene.

 

Hvad skal jeg sende med, når jeg sender min sag?

Du kan sende din sag på mail til responsum@fsr.dk.

Til en sags behandling bedes følgende materiale fremsendt:

- Spørgetema

- Skriftlig sagsfremstilling

- Dokumentation (for eksempel aftalebrev, årsrapport og revisionsprotokollat, fakturaer, diverse mailkorrespondance med videre)

Du behøver ikke at sende kopi af hele din sag. Du skal kun sende nødvendige bilag. Du skal undlade at sende irrelevante personoplysninger, cpr numre med videre. Det kan du for eksempel gøre ved at anonymisere bilag. Du skal være opmærksom på, at sekretariatet kan være forpligtet til at orientere eventuelle nævnte bipersoner om registreringen af deres oplysninger.

 

Er der frister for at indsende en forespørgsel?

Nej. Spørgsmål om overholdelse af god revisorskik kan behandles, så længe forespørger har en retlig interesse i sagen.

Så længe en faktura ikke er betalt, eller at der er indgået aftale om betaling, kan en honorarforespørgsel behandles. Vær opmærksom på, at en behandling i Responsumudvalget ikke har betydning for den pågældende revisors ret til at søge sit tilgodehavende betalt, for eksempel ved inkassoinddrivelse.

 

Hvor lang tid tager det at behandle en forespørgsel?

Responsumudvalgets normale sagsbehandlingstid regnet fra det tidspunkt, hvor alt sagsmateriale er modtaget og indledende sagsbehandlingsgebyr er betalt, er to til seks måneder, afhængigt af sagens størrelse og kompleksitet.

Det bemærkes i øvrigt, at forespørgsler behandles i den rækkefølge, som de er klar til behandling. Udvalget kan kun i helt ekstraordinære og særlige tilfælde påtage sig at hastebehandle en forespørgsel.

 

Koster det noget at få behandlet en forespørgsel?

Der skal betales et sagsbehandlingsgebyr, som varierer i størrelse efter sagstype, omfang og kompleksitet.

Ved forespørgsler om god revisorskik eller honorarforespørgsler med supplerende spørgsmål udregnes sagsbehandlingsgebyret efter sagen omfang og kompleksitet. Sagsbehandlingsgebyret begynder ved 10.000 kroner eksklusiv moms, og som tommelfingerregel opkræves i størrelsesordenen 3.000-5.000 kroner per stillet spørgsmål. Du vil blive opkrævet cirka halvdelen af det fastsatte gebyr ved faktura forinden sagsbehandlingens påbegyndelse.

For rene honorarforespørgsler uden supplerende spørgsmål opkræves et gebyr på 5.000 kroner eksklusiv moms. Dette gebyr opkræves ved faktura forinden sagsbehandlingens påbegyndelse. Du vil få tilsendt en faktura sammen med Responsumudvalgets brev om accept af sagen.

Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er betalt. Sekretariatet kan afvise sagen, hvis betaling af gebyret ikke er sket inden for den af sekretariatet fastsatte frist. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset Responsumudvalgets svar på de stillede spørgsmål.

 

Kan man klage over Responsumudvalgets svar?

Når udvalget har besvaret et spørgetema, kan besvarelsen ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Begge parter i en sag kan indsende supplerede spørgsmål, som vil blive behandlet i lighed med enhver anden forespørgsel.

FSR – danske revisorers bestyrelse og sekretariat kan ikke kommentere på eller i øvrigt forholde sig til Responsumudvalgets besvarelser og sagsbehandling.

Hvad er ”god revisorskik”?

Begrebet ”god revisorskik” er et samlebegreb, som dækker over god revisionsskik, god rådgivningsskik, god regnskabsskik og god revisoretik.

Begrebet er gældende for alle de situationer, hvor revisor optræder i sin egenskab af revisor, eller hvor revisor kan forventes at kunne drages til indtægt for de kompetencer, som en professionel revisor forventes at besidde.

Udvalgsmedlemmer

 • Peter Rasborg, formand
 • Torben Andersen, viceformand
 • Kim Kjellberg, viceformand
 • Eskild Nørregaard Jakobsen
 • Henrik Westh Thorsen
 • Jens Olsson
 • Simon Morthorst
 • Thomas Thomsen
 • Torben Ahle Pedersen

Sekretær: Mette Conradsen

Se Responsumudvalgets forretningsorden.

Del til: