Udvalgets formål er at understøtte foreningens arbejde med at sikre høj kvalitet af revisors arbejde med henblik på at styrke revisors omdømme.


Opgaver

Kvalitetsudvalgets opgaver er at

 • sikre, at kvalitetskontrollen i dens udførelse følger den risikobaseret og dermed omkostningseffektive tilgang, som der er lagt op til i 2016 loven
 • sikre, at sanktionssystemet følger den tilgang med lempelse i bunden og skærpelse i toppen, der er lagt op til i 2016 loven
 • præge den nationale udvikling af området, herunder sikre at der er klarhed om, at høj kvalitet både 1) fungerer som risikostyring af branchens omdømme og hjælper kunderne med at efterleve regulatoriske krav, og 2) er med til at sikre den samfundsmæssige værdi af revision ift. erhvervslivet og kapitalmarkedet.
 • præge den internationale agenda på kvalitetsområdet, hvor det fælleseuropæiske tilsyn CEAOB vil komme til at spille en stor rolle, ligesom arbejdet med Audit Quality Indicators og arbejdet med årsagerne til manglende kvalitet (root cause analysis) vil gøre det. Arbejdet hermed skal medvirke til en endnu højere kvalitet nationalt og medvirke til, at det er den samfundsmæssige interesse og professionelle skepsis, der er i fokus i tilsynet i modsætning til et tjekliste-system
 • bidrage til sikring af ensartethed i kvalitetskontrollen i PIE-revisionsvirksomheder og non-PIE-revisionsvirksomheder
 • opretholde kontakt og sikre en konstruktiv dialog med de offentlige myndigheder og til-synsmyndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, samt  relevante erhvervs- og interesseorganisationer, herunder deltagelse i eksterne arbejdsgrupper og udvalg
 • holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte nationale og internationale lovforslag og standarder og søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter herunder retningslinjerne for denårlige kvalitetskontrol
 • bidrage med input til, tilrettelæggelsen og afholdelsen af de lovpligtige årlige kurser for kvalitetskontrollanter
 • understøtte evalueringen af den årlige kvalitetskontrol
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele Kvalitetsudvalgets kommissorium. 

Udvalgsmedlemmer

 • Jan Stender, formand
 • Søren Rudolph, næstformand
 • Rikke Lund-Kühl
 • Birgit Hummeluhr
 • Jeppe Pacini
 • Martin Samuelsen
 • Robert Fosbo
 • Maria Birkedal Foged
 • Line Haugaard

Sekretær: Michael Bo Hansen

Del til: