Hvad er en godkendt revisor?

Alle kan kalde sig revisor, men det er ikke tilladt at kalde sig godkendt, registreret eller statsautoriseret revisor uden at være det.


Der findes to grupper af revisorer i Danmark, som må revidere regnskaber. Det er statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. De to går under fællesbetegnelsen godkendte revisorer. Godkendte revisorer har gennemgået et langt uddannelsesforløb og er efter endt eksamen godkendt af Erhvervsstyrelsen. Statsautoriserede revisorer har typisk en længere uddannelse, og de er de eneste, som må revidere børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber og finansielle virksomheder.

Titlen "revisor" er ikke en beskyttet titel. Dermed kan alle vælge at kalde sig revisor. Det er dog ikke tilladt at kalde sig godkendt, registreret eller statsautoriseret revisor, hvis man ikke opfylder de fastsatte lovkrav til uddannelse, erhvervsmæssig erfaring og bestået eksamen.

I Danmark er der krav om bestået cand.merc.aud. og minimum tre års relevant erhvervserfaring i en revisionsvirksomhed, hvorefter den pågældende kandidat kan ansøge om at blive indstillet til revisoreksamen. De fleste, som indstiller sig til revisoreksamen, deltager på SR-akademiet, som er et uddannelsesforløb udbudt af FSR - danske revisorer. Kandidaten deltager i uddannelsesforløbet sideløbende med den relevante erhvervserfaring inden eksamensindstillingen. 

I dag består revisoreksamen af en skriftlig eksamen og en mundtlig eksamen, som individuelt skal bestås. Herefter er kandidaten færdiguddannet som statsautoriseret revisor (godkendt revisor).

Efter endt uddannelse er det et krav, at godkendte revisorer gennemfører mindst 120 timers efteruddannelse hvert tredje år. Hvis en revisor ikke opfylder kravet, vil han/hun miste sin godkendelse og vil ikke længere have lov til at revidere regnskaber. FSR - danske revisorer udbyder hvert år en lang række kurser målrettet godkendte revisorer.

Godkendte revisorer er lovmæssigt underlagt stærkere lovkrav end andre rådgiverbrancher. De er blandt andet pålagt en række krav om uafhængighed samt kvalitetskontrol af deres arbejde. Revisor skal eksempelvis have et omfattende internt kvalitetsstyringssystem, hvor de dokumenterer alle de udførte handlinger i en revision. Hvis revisor ikke lever op til de offentlige myndigheders kvalitetskrav, kan det give høje bøder - typisk startende ved 100.000 kroner – og revisor kan blive frataget sin godkendelse.

Krav til revisors uafhængighed

For at sikre at revisor ikke kommer i interessekonflikt mellem virksomheden og sin rolle som offentlighedens kontrollant af oplysningerne i regnskabet, er der en række krav til revisors uafhængighed ved en revision. Kravene skal sikre, at der ikke er tvivl om, at revisors rolle er at fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant - ikke virksomhedens talerør.

Dansk lovgivning stiller blandt andet krav om:

  • Revisor må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagen
  • Revisionsfirmaer må ikke have en større del af deres omsætning fra en enkelt klient
  • Der er forbud mod, at revisor og revisors pårørende har en økonomisk, forretnings- eller ansættelsesmæssig interesse i den virksomhed, der revideres

Del til: