Erhvervsstyrelsen udsteder ny vejledning om efteruddannelse for godkendte revisorer og deltager i webinar hos FSR – danske revisorer om indberetning af obligatorisk efteruddannelse.


Erhvervsstyrelsen udsender vejledning om efteruddannelsesreglerne, som blev ændret ved bekendtgørelse nr.  856 af 21. august 2019.

De væsentligste ændringer

De væsentligste ændringer er, at efteruddannelse fremover opdeles i to kategorier og indeholder en række nye områder:

 • Revisions- og erklæringsområdet
 • Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Dette trådte i kraft med virkning for efteruddannelsesperioden den 1. januar 2018 - 21. december 2020.

Derudover kan revisor fremover vælge at opfylde kravene til efteruddannelse ved:

 • At deltage i mindst 120 timers efteruddannelse på 3 år
 • Eller at udarbejde en kompetenceevaluering og deltage i mindst 90 timers efteruddannelse på 3 år.

Disse ændringer træder i kraft for den efteruddannelsesperiode, der begynder den 1. januar 2021.

Endvidere er der en række specifikke ændringer vedrørende coachingforløb, selvstudier, læring på ekstraordinære områder med videre. Læs vores regler om obligatorisk efteruddannelse.

Se efteruddannelsesbekendtgørelsen.

Efteruddannelsesvejledningen

Erhvervsstyrelsen udsender ny vejledning, som skal hjælpe revisorerne med at forstå og anvende efteruddannelsesbestemmelserne.

Efteruddannelsesvejledningen indeholder vejledning om efteruddannelsens form, betingelser for inddragelse af forskellige efteruddannelsestyper og dokumentationskravene hertil.

Efteruddannelsens form:

 • Kursus og it-baseret undervisning - for eksempel efteruddannelseskurser, webinarer med videre
 • Fagteknisk arbejde - for eksempel udvalgsarbejde i FSR – danske revisorer
 • Undervisning og foredragsvirksomhed – for eksempel undervisning på kurser, eksamen og censorvirksomhed
 • Forfattervirksomhed - for eksempel artikler til Revision & Regnskabsvæsen
 • Struktureret coaching-forløb på arbejdspladsen – for eksempel coaching-forløb i mindre grupper
 • Selvstudie – for eksempel læsning af faglitteratur, domme, afgørelser med mere
 • Læring på ekstraordinære områder – for eksempel helt ekstraordinære opgaver på arbejdspladsen.

Særligt om kompetenceevaluering

Kompetenceevaluering giver revisor mulighed for at reducere antallet af efteruddannelsestimer til 90 under forudsætning af, at der årligt foretages en kompetenceevaluering, hvor revisor konkret tager stilling til sine efteruddannelsesbehov. Denne kompetenceevaluering skal indberettes digitalt via virk.dk til Erhvervsstyrelsen senest den 1. april i det år, vurderingen vedrører. Hvis kompetenceevalueringen ikke indberettes rettidigt, kan reglerne ikke anvendes.

Se afsnit herom i efteruddannelsesvejledningen.

Se også Erhvervsstyrelsen forklare reglerne i webinaret fra den 16. december 2020.

Særligt om certificerede revisorer

Efteruddannelsesvejledningen indeholder et dedikeret afsnit til revisorer, der er certificeret til at revidere finansielle virksomheder - § 6 pengeinstitutter og realkreditinstitutter og § 7 forsikringsselskaber og pensionskasser.

Indberetning af efteruddannelsestimer

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen inviterede vi onsdag den 16. december 2020 til et kort webinar om korrekt indberetning af obligatoriske efteruddannelsestimer og kompetenceevaluering, samt muligheden for at søge om dispensation. Gense webinaret.

Del til: