Hvordan udføres en revision?

En revision består af stikprøver og er ikke en fuldstændig kontrol af alle virksomhedens økonomiske handlinger.


Revisionen foretages ved stikprøver, hvis art og omfang afhænger af en vurdering af væsentlighed og risiko.

En revisionsopgave opdeles typisk i tre faser; planlægning, udførelse og rapportering.

  • I planlægningsfasen etablerer revisionsteamet en forståelse af virksomhedens drift og ledelse, og identificerer de revisionsmæssige risici, der er relevante for virksomhedens årsregnskab. Det er også i denne fase, at revisor fastlægger sit væsentlighedsniveau og identificerer de væsentlige regnskabsposter. Væsentlighedsniveauet fastsætter revisor ud fra en vurdering af, hvilke beløbsmæssige ændringe der må forventes at påvirke regnskabsbrugerens vurdering af årsregnskabet - der findes en særlig revisionsstandard, som behandler dette emne.
     
  • Under udførelsen indsamler og efterprøver revisor sit revisionsbevis (sin dokumentation) gennem forskellige procedurer - eksempelvis ved at forespørge ledelsen, teste virksomhedens interne kontroller og it-kontroller, analysere transaktioner og saldi - samt ved at indhente bekræftelser fra tredjepart - eksempelvis på tilgodehavender, mellemværender, banksaldi og leverandørgæld. Det er også i denne fase, at stikprøverne kontrolleres. Revisors opgave er at indsamle tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne drage sin konklusion om årsregnskabets indhold.
     
  • Rapporteringen består af revisionspåtegningen (revisorerklæringen), der bliver indsat og offentliggjort i årsregnskabet, samt revisors øvrige kommunikation til virksomhedens ledelse i det omfang, dette er nødvendigt. Det kan eksempelvis ske i et brev til ledelsen, i en præsentation eller i en revisionsprotokol. Informationerne heri er ikke offentligt tilgængelige. 

Del til: