Udvalget har til formål at bidrage til at sikre en ensartet og høj revisoretik samt søge at påvirke udformningen af love, administrative forskrifter og etiske retningslinjer ud fra revisoretiske værdier og holdninger.


Opgaver

Etikudvalgets opgaver er at

 • rådgive og besvare generelle og konkrete forespørgsler fra bestyrelsen, herunder at behandle forespørgsler om etiske spørgsmål rettet til bestyrelsen fra såvel medlemmer som omverdenen
 • foretage indstillinger til bestyrelsen om eventuel eksklusion af medlemmer, der for eksempel har modtaget alvorlige sanktioner i Revisornævnet
 • i tilfælde af, at sagsforhold ligger inden for andre faglige udvalgs kompetenceområder, kan sager om eventuel eksklusion overføres til indstilling fra disse udvalg
 • igangsætte debat vedrørende spørgsmål af etisk karakter, herunder blandt andet om etiske dilemmaer blandt foreningens medlemmer og i revisionsfirmaerne, afholde webinarer samt udgive podcasts og artikler
 • holde sig løbende orienteret om den internationale udvikling inden for udvalgets område, og af egen drift (efter behov) tage etikspørgsmål op til debat'
 • initiere offentlig debat om etiske tvivlsspørgsmål under iagttagelse af omverdenens forventninger til revisorstanden
 • sikre, at etiske holdninger og værdier også i fremtiden spiller en væsentlig rolle i revisorstanden, samt at søge at påvirke medlemmerne til at disse etiske normer efterleves i den enkeltes hverdag ved blandt andet at udsende awareness notater
 • bidrage til implementering og en ensartet fortolkning af det af IESBA udsendte kodeks: Code of Ethics for Professional Accountants
 • formulere normer for og holdninger til god etik på områder, der ikke dækkes af IESBA og revisorlovgivningen
 • i samarbejde med sekretariatet bearbejde og kommentere nye udkast fra IESBA for eksempel via aktiv deltagelse i Accountancy Europe’s Ethics Working Party og via høringssvar til IESBA
 • følge udviklingen i blandt andet EU-reguleringen med henblik på at kunne påvirke den endelige udformning af sådanne reguleringer ud fra et holdningsmæssigt synspunkt, der er afstemt med foreningens strategi samt ved efterfølgende fortolkning af sådanne reguleringer
 • holde kontakt med relevante aktører herunder Erhvervsstyrelsen for via disse kanaler at kunne påvirke såvel udvikling som fortolkning af relevante regelsæt. Dette sker blandt andet via dialogmøder
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele Etikudvalgets kommissorium. 

Udvalgsmedlemmer

 • Jesper Hansen, formand
 • Anders Duedahl-Olesen, viceformand
 • Torben B. Petersen
 • Henrik Barner Christiansen
 • Kasper Nikolaj Jørgensen
 • Jesper Brønd-Jensen
 • Morten Munk
 • Martin Elkjær

Sekretær: Marina Bitsch Madsen

Del til: