Udvalget har til formål at søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed, samt bevare og udbygge de godkendte revisorers ydelser inden for dette område.


Opgaver

Offentligt Udvalgs opgaver er at

 • holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte lovforslag inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed
 • holde tæt kontakt til Rigsrevisionen ved løbende at afholde møder om emner af fælles interesse og indgå i samarbejde om udfærdigelse af blandt andet erklæringer på det offentlige område
 • opretholde kontakt og sikre en konstruktiv dialog med de offentlige myndigheder og tilsynsmyndigheder samt relevante erhvervs- og interesseorganisationer, herunder deltagelse i eksterne arbejdsgrupper og udvalg
 • sikre kontakt til offentlige myndigheder med henblik på at bevare og udbygge medlemmernes ydelser inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og bistå og rådgive offentlige myndigheder vedrørende revisions-, regnskabs- og erklæringsforhold inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed
 • vurdere gældende lovgivning og administrative forskrifter med henblik på at henlede lovgivers, myndigheders og offentlighedens opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder
 • bistå og rådgive medlemmerne i revisions-, regnskabs-, erklærings- og rådgivningsforhold inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer i relation til udvalgets arbejdsområde
 • deltage i Statens Regnskabsråd (ved udvalgets til enhver tid siddende formand) og i det af Økonomi- og Indenrigsministeriets nedsatte Budget og Regnskabsudvalg (ved udvalgets til enhver tid siddende viceformand)
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele Offentligt Udvalgs kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Lars Jørgen Madsen, formand
 • Ulrik Vassing, viceformand
 • Anders Hübertz Mortensen
 • Lars Rasmussen
 • Carsten Nielsen
 • Søren Yde
 • Jesper Randall Petersen
 • Per Lund
 • Daniel Ulrich

Sekretær: Kasper Frølich Kristensen

Udvalget for revision af offentlig virksomhed har nedsat en arbejdsgruppe vedrørende forsyningsvirksomhed.

Del til: