Flere mænd end kvinder uddanner sig til cand.merc.aud.

FSR – danske revisorer sætter i en række analyser fokus på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fast holde talent. Analyserne bygger på data fra Danmarks Statistik.


Der er en overvægt af mænd, der får en cand.merc.aud.-kandidatgrad. Cirka 60 procent af færdiguddannede cand.merc.aud.-kandidater i perioden 2010 til 2021 er mænd, og cirka 40 procent er kvinder.  

Set over hele perioden er fordelingen imellem kønnene stort set uændret. Dog steg andelen af kvindelige cand.merc.aud.'er i ét enkelt år, 2013, til knap 50 procent. Det skyldes en kombination af et fald i mandlige kandidater og en stigning i kvindelige kandidater. 
 

Cand.merc.aud.-kandidater fordelt på køn, 2010 til 2021

Kilde: Danmarks Statistik (UDDA og BEF).
Anm: Opgørelsen indeholder antal kandidater pr. 30. september i et givent år.

Endnu færre kvinder videreuddanner sig til statsautoriseret revisor

Fordelingen af kvindelige og mandlige cand.merc.aud.-kandidater ligger nogenlunde konstant på 40/60, hvilket viser, at uddannelsen er mere populær blandt mænd. Endnu tydeligere bliver forskellen mellem kvinder og mænd, når det kommer til at videreuddanne sig til statsautoriseret revisor. Fordelingen blandt den samlede stand af godkendte revisorer er cirka 20 procent kvinder og 80 procent mænd. Sådan har det set ud i mange år, og der ser ikke ud til at være udsigt til ændring i denne fordeling blandt de godkendte revisorer. Andelen af nyuddannede kvindelige statsautoriserede revisorer stiger i 2022. Det er dog for tidligt at vurdere om det er en vedvarende tendens.  
 

Beståede SR-kandidater fordelt på køn, 2018-2022 (procent)

Kilde: FSR – danske revisorer.

Metode

Der er taget udgangspunkt i uddannelsesstatistikken fra Danmarks Statistik. Ud fra uddannelsesstatistikken er alle personer med en afsluttet cand.merc.aud.-kandidat i perioden 2010 til 2021 identificeret.   

Afgrænsningen af kandidater i perioden 2010 til 2021 er lavet for at undersøge yngre cand.merc.aud.-kandidaters præferencer og handlemønstre.  

I analysen er der yderligere trukket data fra statistikker om, beskæftigelse for lønmodtagere, lønstatistikker og befolkningsstatistikker.  

I dele af analyserne er cand.merc.aud.-kandidaterne sammenlignes med kandidater fra de øvrige cand.merc.-uddannelser, jura, økonomi og statskundskab. Det skyldes, at disse kandidatuddannelser tilnærmelsesvis er sammenlignelige. 

Del til: